Foundation for Local Government Reform
РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС

Първи ден

09.30 - 11.00

Представяне на участниците. Представяне на целите на обучението.

Очаквания.

Занятие 1

Въведение в програмата

Същност и значение на проекта като средство за местно и регионално развитие.

Проектен цикъл.

От къде черпим информация за финансиращи програми


11.00 - 11.30

Почивка


11.30 - 13.00

Занятие 2

Формуляр за кандидатстване, указания към него и съпътстващи документи

От къде идват идеите за проекти – разкриване на местните и регионални потребности. Връзка “потребности – обосновка на проектна идея”.


13.00 - 14.00

Обедна почивка


14.00 - 15.30

Занятие 3

Подготовка за разработване на проект – идентифициране на проектни идеи; определяне на основните заинтересовани страни и изграждане на местни партньорства.


15.30 - 16.00

Почивка


16.00 - 17.30

Упражнение: Самостоятелна работа за идентифициране и разработване на проектна идея.Втори ден


09.00 - 10.30

Занятие 4

Разработване на проект - въведение в подхода на логическата рамка. Опростената логическа рамка като първа стъпка към разработването на проектна идея.

Упражнение: Самостоятелна работа за разработване на опростена логическа рамка.


10.30 - 11.00

Почивка


11.00 - 12.30

Занятие 5

Пълната логическа рамка на проектна идея.

Упражнение: Самостоятелна работа за разработване на пълна логическа рамка.


12.30 - 14.00

Обедна почивка


14.00 - 15.30

Занятие 6

Прецизиране на дейностите при разработване на проектна идея.

План-график на дейностите. Отговорности за изпълнение на дейностите


15.30 - 16.00

Почивка


16.00-17.30

Упражнение: Самостоятелна работа за разработване на план-график на проектна идеяТрети ден


09.00 - 10.30

Занятие 7

Бюджет на проектна идея – основни етапи при изготвянето.


10.30 - 11.00

Почивка


11.00 - 12.30

Упражнение: Самостоятелна работа за разработване на бюджет на проектна идея


12.30 - 14.00

Обедна почивка


14.00 - 16.30

Финализиране на проектното предложение

Основни изисквания към проектните предложения

Основни насоки в управлението на проекти


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]