Foundation for Local Government Reform
2007/06: Книжка 38 "Иновационни практики"

Представяме ви пет от практиките, създадени през последните три години на вече 10-годишното партньорство между български и американски общини, подпомагано от ФРМС и МАГУ и финан­сирано от ААМР.

Чрез Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини/Програма “Сити Линкс” ААМР помогна на българските общи­ни да започнат да предоставят по-добри услуги на своите жители посредством ефективно сътруд­ничество и трансфер на ноу-хау между колеги от САЩ и България. Това парт­ньор­ство между прак­тиците в местното самоуп­равление в САЩ и Бълга­рия доведе до по-добри системи, находчиви реше­ния на конкретни проблеми и наследство, което ще просъществува дълго след приключването на програмата на ААМР.

Директният обмен на познания, опит и ноу-хау между партньорите предложи на българските местни власти в България много нови идеи за това какво е необходимо да бъде направено за успешно развитие на общините и как по-ефективно те да реализират своите инициативи.

Един от най-значимите резултати е систематичният подход, който ползват общините за своето развитие - дългосрочна визия, приоритети, мерки и дейности, реализирани в партньорство с бизнеса и неправителствения сектор.

Утвърждаването на професионален подход във всички значими сфери от работата на българските общини - икономическо развитие, управление на инфраструктурата, управление на отпадъците, е осъзнат приоритет и води до завидни резултати в общините.

Очевидно е професионалното израстване на специалистите, като за това допринесоха посе­щенията в американските общини, многобройните обучения, стажовете на български специалисти в американски общини и съвместната работа по про­екти. Менторството от страна на утвърдени български специалистите над свои колеги се утвърди като положителна практика и създаде професионална общност, която непрекъснато усъвършенства своите експертни познания и опит.

Утвърди се работата в мрежа и търсенето на партньорство с други български общини за разработване и реализиране на конкретни идеи, и за споделяне на опит. Въвеждат се нови, по-успешни и по-ефективни управленски модели в работата на общините.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]