Foundation for Local Government Reform
2007/06: Книжка 39 "Иновационни практики"

В тази свитък на “Иновационни практики” Ви представяме няколко реализирани успешни практики на три от професионалните и регионалните сдружения на местните власти в България - АБЧО, АДО и НАСО РБ.

Сдруженията на местните власти - регионални и професионални - реализираха множество инициативи във важни за българските местни власти области, като това доведе до:

- Повишаване уменията и задълбочаване знанията на работещите в общинските администрации и членовете на общинските съвети;

- Промяна на рамката на местното самоуправление в посока по-добра защита интересите на общините членки на сдруженията;

- Включване на различни групи заинтересовани във вземането на решения на местно ниво - млади хора, НПО и бизнес;

- Създаване на експертен потенциал на местно ниво за по-успешно посрещане на предизвикателствата на членството на България в Европейския съюз и реализация на възможностите, предоставени от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и на различните донорски програми;

- Изграждане на потенциала на самите сдружения и на сериозни партньорски взаимоотношения както между общините членки, така и между общините, от една страна, и всички ключови за развитието на местно ниво фактори - бизнес, граждански сектор, академични среди и др., от друга.

Тук ще се запознаете с една малка част от инициативите на три сдружения, но дори те ще ви дадат представа за огромната работа, извършена от тях през годините, и ще докажат, че и занапред развитието на общностите и регионите ще може да разчита на сдруженията на местните власти като новатори и инициатори на жизнени и устойчиви идеи.

В следващи свои публикации ФРМС ще представи и други успешни проекти, реализирани от сдружения на местните власти в България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]