Foundation for Local Government Reform
2007/05: Добро управление и организационна култура на българските местни власти

Проектът “Добро управление и организационна култура на българските местни власти” ще се реализира в България в периода май 2007 г. - април 2009 г. Основна негова цел е да развие антикорупционен капацитет на ниво местно самоуправление.

Партньори в реализацията на проекта са:

- трансФорма (transFORMA)
- Връзки с неправителствени организации (NGO Links)
- Бюро по интегритет в Амстердам (The Integrity Bureau of Amsterdam)
- Фондация за реформа в местното самоуправление
- Център за либерални стратегии (ЦЛС)
- 10 общини


Очаква се в резултат от работата по проекта:

1. да бъдат идентифицирани случаи на корупция;
2. да бъде определено негативното въздействие на местната корупция;
3. гражданското общество и бизнес секторът да бъдат включени в борба с корупцията, подобряване на местната обществена представа и практики и приемане на местни стратегии за институционално усъвършенстване;
4. 10 местни администрации да приемат и изпълняват правила и стратегии, с цел повишаване на организационната култура и доброто управление, за да направят структурни промени в организацията на обслужването на граждани и бизнес и поставяне на въпроси, свързани с почтеността на управлението, в местния обществен дневен ред;
5. да има наличие на достъпна, лесна за използване методология за оценяване, мониторинг и оценяване на организационната култура на местните власти;
6. да бъде изготвен и разпространен Наръчник с успешни практики.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на холандското Министерство на външните работи

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]