Foundation for Local Government Reform
2008/03/04: Фондация „Обществен фонд - Пазарджик” отправя покана до НПО в цялата страна, които появяват интерес да участват в проект “Гражданското общество - компетентен партньор за реализиране на публични политики”
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ
“ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - КОМПЕТЕНТЕН ПАРТНЬОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ”
 
Краен срок: 10 март 2008 г.
 
Фондация „Обществен фонд - Пазарджик” отправя покана до НПО в цялата страна, които появяват интерес да участват в проект “Гражданското общество - компетентен партньор за реализиране на публични политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” (бюджетна линия bg051po002/07/2.3-01), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът е насочен къмповишаване компетентността на гражданския сектор за ефективно участие в процеса на разработване и прилагане на публични политики (с фокус върху политиката за борба с трафика на хора) и стимулиране процесите на координация, обществени консултации и партньорство между отделните НПО и администрацията. В проекта могат д се включат НПО от цялата страна, които работят с целеви групи, рискови по отношение на проблема “трафик на хора” и/или са работили и са се ангажирали с този проблем.
Проектътпредлага отлични възможности за повишаване на институционалния и организационен капацитет на НПО и за колективно стратегическо планиране и партньорство в гражданския сектор.
В случай, че проявите интерес за участие в проекта Вие ще имате възможност да:
  • Преминете четиримодулно обучение (4 семинара по 3 дни) по темите: Стратегическо планиране и организационното развитие; Изграждане на политики. Европейски политики; Коалиции, партньорства, мрежи; Национална и европейска политика по проблемите на трафика на хора;
  • Станете част от информационна мрежа за сътрудничество и активен обмен на информация между НПО;
  • Получите сборници с обучителни материали, тематично обвързани със семинарите;
  • Участвате в национална конференция по проблемите на трафика на хора в страната.
 
В тази връзка се обръщаме към Вас с покана да заявите участието си в проекта като се свържете с нас по електронна поща или по факс в срок до 10.03.2008 г.
За повече информация:
тел./факс: 034 / 444 158
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]