Foundation for Local Government Reform
2008/06/03: Аналитичен доклад
          
Европейски съюз


Аналитичен доклад за състоянието на НПО, работещи в сферата на местно развитие, добро управление, граждански права и социални дейности от Южен централен район за планиране (ЮЦРП), включително област Стара Загора
 
Целта на изследването е да бъдат анализирани НПО от ЮЦРП, включително област Стара Загора, работещи в сферата на местно развитие, граждански права, социални дейности и добро управление от гледна точка на настоящо състояние, капацитет за устойчиво развитие и работа в партньорство с публичната администрация. Резултатите от проучването ще послужат за основа при разработването на учебни програми за укрепване капацитета на структурите на гражданското общество от ЮЦРП за формулиране и реализация на политики в партньорство с местните власти. Наред с това, предоставяйки актуален поглед върху състоянието на неправителствения сектор в ЮЦРП, докладът има за цел да улесни публични и граждански институции в техните инициативи за подобряване състоянието и конкурентноспособността на третия сектор в страната.
Проучването е осъществено в периода март-април 2008 г.
 
Проучването на състоянието на НПО сектора в ЮЦРП се осъществява от ФРМС с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от ЕСФ по проект “НПО – надеждни партньори за развитие ” на ФРМС. 

Запазете приложения файл.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]