Foundation for Local Government Reform
2008/06/23: Обява по ОПАК
ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 
На основание чл. 1 ал. 1; чл. 6 ал. 1; чл. 12, ал. 1 т. 1 и чл. 14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), със седалище в гр. София и адрес за кореспонденция: ж.к. Младост 1, ул. „Йерусалим”, бл. 51, офис 2, тел.: 02/976 89 89, факс: 02/976 89 30, e-mail: [email protected], лице за контакт: Николета Петрова Ефремова на длъжност Ръководител проект, тел.: 02/976 89 32, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 07-23-71-С/06.02.2008 г. обявява открита процедура за определяне на изпълнител, с обект „Организиране на обучения за неправителствени организации по проект „НПО - надеждни партньори за развитие”, с обособени позиции:
 
  1. Разработване на програми за обучение. Организиране и провеждане на общо 15 обучения на представители на НПО от областите Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян;
  2. Организиране и провеждане на 6 обучения за институционално укрепване, на представители на неправителствени организации от областите Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян;
  3. Организиране и провеждане на три обучения за фасилитатори на обществени дискусии;
  4. Организиране и провеждане на обучение за прилагане на Common Assessment Framework (CAF – система) на екип от ФРМС.
 
във връзка с реализиране на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София 1784, ж.к. Младост 1, ул. „Йерусалим”, бл. 51, офис 2, всеки работен ден от 9.30 ч. до 18.00 ч., по e-mail ([email protected]) или по поща.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет-адреси: www.flgr.bg ; www.opac.government.bg .

Оферти се подават на адрес: гр. София 1784, ж.к. Младост 1, ул. „Йерусалим”, бл. 51, офис 2 до 15.00 ч. на 10.07.2008 г.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]