Foundation for Local Government Reform
2009/06: Модел “Младите хора и ролята им в съвременното общество”
Модел Младите хора и ролята им в съвременното общество описаха членовете на Екип за новаторски практики към ФРМС.

Моделът се базира на успешния проект „Партньори на местната власт”, реализиран от Фондация „Арбитра” в партньорство с Община Харманли, финансиран от Европейската младежка фондация – Страсбург, Франция.

Моделът се прилага с цел привличане вниманието и провокиране активността на младите хора към формите на гражданско участие, чрез включването им при вземането на решения на общинско ниво. Дейностите по проекта са: проучване, обучение, разработване на местни политики, наблюдение дейността на органите на местната власт и активно включване в инициативите, засягащи пряко младежите и тяхната бъдеща социална реализация.

Моделът описва един възможен сценарий за поощряване на принципите и политиките на участие на младежите, основаващи се на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Факт е, че съпричастността на младите хора към живота на общността там където я има е епизодична, символична или само имитира активно отношение от страна на младежите. За да стане това реалност е необходимо да се познават местните проблеми, българското и европейското законодателство, да се придобиват лидерски умения и умения за работа в екип, за да се подобри трудовата и най-вече социалната реализация на младежите.

Екипът за новаторски практики към ФРМС е създаден и действа в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”, финансиран по оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд.

Младите хора и ролята им в съвременното общество
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]