Foundation for Local Government Reform
2009/08: Резултати от проекта на ФРМС
Фондацията за реформа в местното самоуправление приключи работата по проект „НПО - надеждни партньори за развитие”. Проектът е финансиран по ОПАК с продължителност 18 месеца. Стойността на проекта бе 334 879 лв.
 
Целеви групи на проекта: представители на НПО, работещи в сферата на „местно развитие”, „добро управление”, „граждански права” и „социални дейности” от Южен централен район за планиране (включително област Стара Загора); местни власти от Южен централен район за планиране (включително област Стара Загора) и екипът на ФРМС. 

Конкретните резултати от проекта са:
- Изготвен бе анализ за състоянието на НПО сектора в Южен централен район за планиране и дефицитите от информация и предлагани обучения;
- На базата на анализа бяха изготвени програми за обучение за укрепване на капацитета на НПО за взаимодействие с местната власт (местно развитие) и институционално укрепване;
- 45 организации, избрани на конкурсен принцип, преминаха през два цикъла на обучение, или общо през 21 обучения (15 обучения по местно развитие, 6 обучения за институционално укрепване);
- 60 души преминаха цикъл обучения по местно развитие получиха сертификат „Експерт по общностно развитие и институционално партньорство”;
- 36 души преминаха през обучение „Фасилитатори на работни срещи и обществени дискусии” (3 обучения) и получиха сертификати;
- 27 организации получиха сертификат „Медиатор между гражданите и местната власт”;
- Разработени са 11 организационни стратегии на неправителствени организации от целевия регион;
- Екипът на ФРМС подобри своят капацитет за прилагане на CAF системата в българските общини;
- Беше създаден „Екип за новаторски практики”, който разработи 10 модела за партньорство между неправителствени организации и местна власт в различни области на местното развитие;
- Създаден е Ресурсен сайт на НПО, в който се публикуват актуални новини за различни инициативи на неправителствени организации, качват се полезни материали и документи, добри практики. В частта „Дискусионен форум” участниците споделят въпроси от общ интерес и разменят добри практики;
- Изготвени са и разпространени 72 броя на електронния бюлетин на ФРМС с рубрика „Новини от НПО”;
- Издаден (тираж 1000 броя) е и разпространен сборник с 20 добри европейски практики „Партньори за развитие - европейски опит”. Сборникът може да бъде свален и от сайта на ФРМС;
- Издадена (тираж 1000 броя) и разпространена брошура „Правни възможности за гражданска активност”. Брошурата може да бъде свалена и от сайта на ФРМС;
- Общо 400 души участваха в трите тематични кръгли маси по проекта („Граждански принос в местната политика - форми на директно участие или чрез опосредстващата роля на НПО”, „Партньорство и ясна визия за развитие - предпоставка за успешно финансиране на проекти”, „НПО - ефективни партньори в предлагането на публични услуги”) и двете конференции на тема „Гражданското общество без граждани? Как да съчетаем личния с обществения интерес?”;
- Изгради се мрежа от партньорски организации, които желаят да работят в партньорство за по-добро местно развитие;
- Мрежата от партньорски организации създаде инициативата „Гражданска задруга”. Декларацията на Инициатива „Гражданска задруга” може да прочетете и подкрепите ТУК

ФРМС благодари на всички организации за тяхното активно участие в проекта, за подкрепата при реализацията му, и декларира своята готовност да продължи работа по съвместни инициативи в бъдеще. 

Вижте още: Предложение на три граждански организации за включване още 2 мерки в Декларацията на Задругата
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]