Foundation for Local Government Reform
2009/09/10: Граждански мониторинг на Общински съвет – Пазарджик
Сдружение “Международни инициативи и партньорства” – Пазарджик
 
Граждански мониторинг на Общински съвет – Пазарджик
Проектът е реализиран в рамките на проекта на ФРМС "Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите", финансиран от Bulgaria Fund.
 
Проектът на Сдружение “Международни инициативи и партньорства” повишаването на нивото на прозрачност и гарантиране на публичност на взетите решения чрез провеждане на мониторинг на дейността на Общински съвет – Пазарджик, свързана с управлението и разпореждането с общинска собственост и нейната нормативна уредба.
Целите на гражданския мониторинг са:
 • провокиране на публичен дебат и увеличаване на информираността на гражданите на Община Пазарджик за управлението на общинската собственост;
 • усилване на гражданското участие и контрол в процеса на вземане на решения на местно ниво; и
 • предизвикване на напредък в дейността на ОбС – Пазарджик.
В работата по проекта се включват на шест НПО от Пазарджик: Сдружение “Международни инициативи и партньорства”, Фонд за превенция на престъпността – ИГА, Сдружение “Център за обучение и услуги”, Женско дружество “Мариола Доспевска”, Регионална занаятчийска камара и Регионална агенция за икономическо развитие – Пазарджик.
Мовиторите, излъчени от организациите, осъществяващи наблюдението, преминават специализирано обучение, в резултат на което придобиват практически знания и умения относно:
 • технология за провеждане на гражданския мониторинг върфу дейността на ОбС;
 • наблюдение на политиките на ОбС по формулиране и реализиране на Стратегията за управление на общинската собственост, приета от ОбС – Пазарджик;
 • идентифициране на добрите практики за управление на общинските търговски дружества; и
 • гаранции за ефективно и прозрачно управление на общинската собственост в националното законодателство и в подзаконовите нормативни актове, приети от ОбС – Пазарджик.
Целите и задачите на гражданския мониторинг са представени на ОбС и Председателят на ОбС публично обявява подкрепата си за осъществяване на наблюдението.
Самият мониторинг се осъществява в рамките на два месеца, като представителите на местните НПО присъстват на заседанията на постоянните комисии към ОбС – Пазарджик и на заседанията на ОбС – Пазарджик. Работата на общинските съветници се мониторира съобразно критериите:
 • законност и целесъобразност на решенията;
 • предвидимост и последователност на дейността;
 • прозрачност, отчетност и контрол на дейността;
 • ефективност и ефикасност на провежданите политики;
 • синхрон и съвместимост между осъществяваните политики;
 • консултиране на политиките със заинтересованите страни; и
 • спазване на етични стандарти и избягване на конфликт на интереси.
Подготвен е доклад от гражданския мониторинг, който дава оценка на организацията и дейността на ОбС – Пазарджик в сферите:
 • Капацитет на ОбС да формулира и реализира стратегическа политика за управление на общинската собственост;
 • Способност на ОбС да планира и организира текущата си дейност по управление на общинската собственост;
 • Механизми за вътрешен контрол в дейността на ОбС и неговите комисии, свързана с управлението на общинската собственост;
 • Капацитет на ОбС да контролира дейността на кмета и общинската администрация, свързана с управлението на общинската собственост;
 • Прозрачност и откритост в дейността на ОбС при управлението на общинска собственост;
 • Гаранции за гражданско участие и контрол в дейността на ОбС.

  По време на реализация на проекта е осъществен и мониторинг на пресата на национално и регионално ниво.

  Мониторинговият доклад е представен пред ОбС, обществеността и медиите в Пазарджик. Той съдържа основни изводи и препоръки за подобряване на дейността на ОбС – Пазарджик при формулирането и реализирането на политиката, свързана с управлението на общинската собственост.

  Мониторингът на дейността на ОбС – Пазарджик по отношение на управление на общинската собственост продължава и след приключване на проекта.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]