Foundation for Local Government Reform
2009/09/10: Подобряване на бизнес средата в Община Пазарджик
СНЦ „Бизнес център – Пазарджик”
 
Подобряване на бизнес средата в Община Пазарджик чрез осигуряване на ефективно административно обслужване на предприемачите от квартал „Изток” поЗУТ
Проектът е реализиран в рамките на проекта на ФРМС "Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите", финансиран от Bulgaria Fund.
 
Проектът на СНЦ „Бизнес център – Пазарджик” цели подобряване на условията за развитие на собствен бизнес в Община Пазарджик, чрез създаване на механизъм за подкрепа на предприемачите от различни етнически групи, живеещи в квартал „Изток”, при придобиване на документи за собственост върху земя и сгради, използвани за стопанската им дейност.
При разработката на бизнес планове по лизингова схема и проучването на предприемачите, екипът на СНЦ „Бизнес център – Пазарджик” се сблъсква с основния проблем за развитие на собствен бизнес на предприемачите от кв. “Изток”, главно от ромската общност – липсата на документи за собственост на имоти и земя в квартала. Предприемаческата активност най-често е възпрепятствана поради липсата на необходимите документи за собственост както за помещенията за осъществяване на бизнес, така също и за земята. Липсата на собственост, или отстъпено право на строеж върху общинска земя са основните пречки за започване на процедури по разрешаване на строителство и последващите регистрационни и лицензионни режими за търговски или производствени обекти. Масова практика са незаконно построени обекти без проектна документация, без отстъпено право на строеж и без собственост върху земята.
Екипът на „Бизнес център – Пазарджик” провежда рекламна кампания, разпространява листовки и обяви във в. „Знаме”. Местни предприемачи са поканени да участват в провеждането на две фокус групи. При провеждането на фокус групите участниците представиха пред водещи специалисти от Дирекция „Архитектура” на Община Пазарджик и екипа на БЦ основните проблеми, с които се сблъскват при придобиване на документи за собственост върху сгради и земя, предназначени за бизнес.
Проведени са работни срещи между екипа на БЦ и служители на общината. След анализ и подбор на поставените въпроси се оформят няколко типа проблеми. Двама специалисти (инженер и архитект – консултанти от Дирекция „Архитектура” на Община Пазарджик) разработват методология за разрешаване на идентифицираните типове проблеми.
В разработения механизъм са отразени необходими документи за типови проблеми при строителството и въвеждане в експлоатация на обекти. Приложена е и таблица за цените на административните услуги, както и стъпките и процедурите, които е необходимо да извършат инвеститорите. Материалът служи за основа при издаване на наръчник по темата на изпълнявания проект.
Разработеният механизъм за оптимизиране процеса на придобиване на документи за собственост на имотите, предназначени за извършване на стопанска дейност, е обсъден на проведените в БЦ – Пазарджик два семинара. На семинарите местните предприемачи изразяват задоволство от разработения механизъм и практическата полза от него.
Заключителна дейност е издаване и разпространяване на наръчник с насоки за дейности при най-често срещаните типови случаи. Наръчникът предоставя информация относно специфичните изисквания за Закона за устройство на територията, систематизирана в отделни типови случаи, касаещи дейността по придобиване на собственост върху сгради и земя за развитие на бизнес. Съдържа актуална информация за сроковете, документите и необходимите стъпки за тяхното реализиране.
 
Резултати:
  • Изпълнена е основаната цел на проекта: повишени са възможностите на развитие на собствен бизнес на предприемачите от различни етнически групи, живеещи в квартал „Изток” гр. Пазарджик.
  • Създадени са условия за диалог между общинската администрация и представители на бизнеса.
  • Повишава се информираността на бизнеса относно законовата рамка и процедурите за придобиване на документи за собственост.
  • Повишава се капацитетът на Бизнес център – Пазарджик за активно посредничество между предприемачите и общинската администрация.

    В резултат на разпространение на листовки, реклама в печатна медия и обмен на информация между хората, изпълнението на проекта в кв. „Изток” има силен отзвук.

    В бизнес центъра идват хора с документи за собственост и строителни книжа по най-различни въпроси. Екипът на центъра обсъжда и насочва гражданите към определени звена от Общинската администрация. Продължават и директните посещения при специалистите от отдел „Архитектура” за разглеждане на документи за собственост в общината за справка по градоустройствения план.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]