Foundation for Local Government Reform
2009/09/26: Препоръки към местните власти за по-успешно прилагане принципите на добро управление
Световната финансова и икономическа криза поставя с още по-голяма сила въпроса за необходимостта от прилагането на принципите на добро управление на местно ниво, тъй като по-успешното им прилагане ще смекчи ефекта от кризата и ще спомогне за ефективната работа на местната власт и при ограничен финансов ресурс.
Методологията за оценка на приложението на принципите на добро управление в българските общини, разработена от екипа на ФРМС за Националния омбудсман, е в същността си въвеждане на национален стандарт в областта доброто управление на местно ниво. Затова призоваваме българските общини ежегодно да се възползват от Методологията като инструмент за самооценка. Това ще им позволи да съизмерят своите постижения с онова, което правят останалите общини в страната, да набележат конкретни стъпки за бъдещо развитие в областта на доброто управление.
Ето и някои конкретни препоръки по прилагането на 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007):
 
Принцип 1 – Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори, участие на гражданите в управлението (Разглеждаме прилагането на принципа на местно ниво в български условия главно във втората му част – “Участие на гражданите в управлението”, тъй като първата част е в правомощията на централната власт.)
 • Отмяна на разпоредбата на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за местните избори, ограничаваща правото на неправителствени организации да извършват наблюдение на изборния процес.
 • Във всяка община да е създадена и да функционира мониторингова група за ежегодно наблюдение (мониторинг) и актуализация на общинския план за развитие, в която да са включени представители на всички сектори: публичен (община и държавни структури), частен и неправителствените организации.
 • Всички, изисквани от законите публични обсъждания (на общинския проектобюджет, на общинския дълг, на годишната програма за инвестиционни/капиталови разходи и др.), да се провеждат ежегодно и неформално, като информацията се предоставя в достъпна за гражданите форма. Протокол от публичното обсъждане с всички направени предложения от гражданите се публикува на интернет страницата на общината. За предложенията на гражданите, които не са били приети от местната власт, се публикуват мотиви за неприемането.
 • Във всяка община да е създаден и да функционира обществен/консултативен съвет във възлова за жителите на общината сфера – интеграция на хора с увреждания, интеграция на роми, социално подпомагане, закрила на детето, младежи, туризъм и др., в който са включени представители на целевите групи и местни НПО.
 • Да се разработят и да се популяризират ясни правила за възможностите за участие на гражданите в работата на постоянните комисии към ОбС и в сесиите на ОбС и за реда на това участие.
 • Общината да подкрепя проекти на местни НПО, училища, читалища и/или граждански групи, реализирани на конкурсен принцип, със средства от общинския бюджет.
 
 
Принцип 2 – Отзивчиво и непрекъснато във времето се посрещат нуждите и очакванията на гражданите
 • Работното време на звеното за административно обслужване в общинска администрация, както и на общински фирми да бъде съобразено с работното време на гражданите.
 • Общините да използват регулярно различни форми (анкети, събрания и др.) за допитване сред гражданите по общински теми.
 • Да се осигурява равен достъп за жителите на населените места на територията на общината до административните услуги, извършвани от общинска администрация.
 • Да се разработват и прилагат механизми за контрол по изпълнението на заявките за административни услуги и обработката на жалбите на граждани.
 • Да се реализират работещи форми за осигуряване на пряк достъп на гражданите до ръководството на общината и Общински съвет
 
Принцип 3 – Ефикасност и ефективност
 • В общинските наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се определи ред, по който кметът да се отчита пред съответния общински съвет, с което да се осигури механизъм за контрол върху дейността по разпореждане.
 • В комисиите за обществени поръчки да бъдат включвани задължително външни експерти и представители на браншови и други нестопански организации.
 • Първоначалната комисия за обществена поръчка да участва в анексирането на съответния договор от търг или конкурс.
 • Да бъде създадена комисия за контрол на сключените договори, която да следи за изпълнение на клаузите по тези договори и да дава становище в случай на анексиране на договор. Резултатите от контрола по изпълнението на договорите да бъдат публично огласявани.
 • Подготовката на процедурите за обществени поръчки да се извършва от един специализиран отдел в общинска администрация.
 • Резултатите и препоръките на одитите от Сметна палата и други външни институции да се публикуват в сайта на общината, и пак там да се публикува информация кои от тях са изпълнени.
 
Принцип 4 – Откритост и прозрачност
 • Обществеността да има постоянен достъп до информация относно имената на общинските съветници и административния персонал, обслужващ ОбС и постоянните комисии към ОбС, както и начин за връзка с тях.
 • Да има определено длъжностно лице от общинска администрация, което отговаря пряко за предоставянето на обществена информация; да са публикувани наименованието, адресът, телефонът и работното време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемане на заявления за достъп до обществена информация.
 • Представителите на средствата за масова информация да присъстват при отваряне на оферти по ЗОП.
 • Разпределянето на средства от общинския бюджет сред читалища, училища, инициативни групи и др. да става по ясни, предвидими и прозрачни правила.
 
Принцип 5 – Върховенство на закона
 • Да са достъпни и актуални публичните общински регистри, изисквани от закона:
 • Регистър на общинската собственост;
 • Регистър на търговските дружества с общинско имущество и общинско участие;
 • Регистър на концесиите;
 • Регистър на сделките с общинска собственост;
 • Регистър на рекламните площи;
 • Регистър на даренията;
 • Регистър на озеленените площи;
 • Регистър на общински земи от общинския поземлен фонд;
 • Регистър на обществените поръчки.
 • Общината следва да разполага с правно-информационна система, която се актуализира своевременно, и да има разписана процедура за информиране на всички заинтересовани служители при промяна на нормативната уредба, отнасяща се до дейността им.
 • За да бъде гарантирана независимостта на местния обществен посредник следва да се премахне и неговата финансова, а оттам и фактическа зависимост от общинските власти, и системата за финансиране на дейността да бъде “делегиран бюджет”.
 • Засилване на санкциите при неспазване на законите.
 
Принцип 6 – Етично поведение
 • Във всяка община следва да има приети етични кодекси на общинските съветници и на общинските служители.
 • Всяка община следва да има разработена процедура за разкриване на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 • В съгласие с Националната стратегия за антикорупция във всяка община следва да има функциониращ Обществен съвет за добро управление и превенция и противодействие на корупцията.
 
Принцип 7 – Компетентност и капацитет
Във всяка община следва да има:
- система и ясен регламент за квалификация на кадрите в общинска администрация;
- мониторинг система за обратна връзка тип „възвращаемост на инвестициите от обучения”;
- единна система за управление на човешките ресурси, която включва подбора (конкурсно начало с ясно и своевременно определени критерии), кариерно израстване, атестиране, планиране, подвижност, мотивиране на служителите;
- система за налагане на дисциплинарни наказания и за поощрения на служителите чрез годишните оценки на изпълнението.
 
Принцип 8 – Иновации и отвореност за промени
 • Да се разработват и прилагат нови, модерни и ефективни подходи за организация на процесите в администрацията.
 • Да се въвеждат нови подходи (механизми) за предоставяне на информация и услуги на гражданите и за набиране на обратна връзка.
 • Да се разработва и усъвършенства системата за предоставяне на общинските административни услуги по електронен път.
 • Общината да участва в партньорски мрежи (междуобщински, регионални, национални, международни) и в реализацията на пилотни проекти.
 
Принцип 9 – Устойчивост и дългосрочна ориентация
 •  Общината следва да полага специални усилия за привличането на младите хора в процеса на консултиране и вземане на решения на местно ниво – чрез създаване и функциониране на, например, общински младежки съвет, покани за срещи и участия в работни групи и др.
 • Всяка община следва да има общинска стратегия програма за опазване на околната среда.
 
Принцип 10 – Стабилно финансово управление
 • Да се прави предварително проучване сред жителите за потребностите от услуги и за обществената поносимост относно формираната цена/такса на услугата.
 • Да се публикува анализ на изпълнението на бюджета (годишно и периодично), като се представя информацията за използването на бюджетните средства по видове публични услуги.
 • Да се дава публичност на всяка актуализация на бюджета.
 • Да се прилагат ефективни форми за делегиране на правомощия, координация и комуникация между разпоредителите с бюджета: система на делегирани бюджети; писма (указания) за бюджетния процес; системи за финансово управление и контрол; други форми.
 • Да се представят в ясна и разбираема форма информация и анализи за разходите на бюджета, за гарантиране на по-добро наблюдение и контрол.
 • Изборът на банка, застрахователна компания и финансови консултанти да бъде публично оповестен.
 • Резултатите от вътрешния и външния контрол да бъдат публично оповестявани.
 • От ресурсно-ориентирано бюджетирането да се обособи в програмно или ориентирано към резултатите. 
 
Принцип 11 – Защитени граждански права, липса на дискриминация
 • Капиталовите разходи от бюджета на общината да се влагат и в обекти в населени места извън общинския център.
 • В общинска администрация и в търговските дружества с общинско участие да се назначават представители на хора със специфични потребности или на уязвими групи малцинства.
 • Официалният сайт на общината следва да покрива изискванията за предоставяне на информация на хората със зрителни увреждания по достъпен начин.
 • До общинските сгради да се изграждат подходящи условия за достъп на хора с увреждания.
 • В общинска администрация следва да има служители, владеещи езиците на различните етноси в страната, както и жестомимичен език.
 
Принцип 12 – Отчетност
 • Сложните финансови и бюджетни параметри да се предоставят на гражданите на разбираем език.
 • Общината следва да се стреми към по-добро сътрудничество с НПО-сектора.
 • Общината следва да осигури възможности за граждански контрол и публичност на резултатите от този контрол.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]