Foundation for Local Government Reform
2010/01: Резултати

ФРМС работи по проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите” (2008-2009). Проектът бе финансиран от Фонд „България” на Германския фонд “Маршал”. 

Основните цели на проекта бяха:

1. Да повиши общественото разбиране за принципите на добро управление сред местната власт, местната администрация, гражданите и бизнеса, най-вече в две пилотни общини – Община Пазарджик и Район Слатина, СО.

2. Да развие и приложи ефективни механизми за организиране, мобилизиране, активиране и овластяване на местните общности, вкл. различни социо-икономически групи в тях, за прилагане на принципите за добро управление и изпълнение ролята на коректив в пилотните общини.

3. Да направи преглед и да постигне подобрение на работата на местните администрации от гледна точка на вътрешно-административните процедури и правила въз основа на препоръки от страна на гражданите и местния бизнес в контекста на прилагането на принципите на добро управление.

В рамките на проекта:

-          Бе проведена дългосрочна информационна кампания за принципите на добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление (Лисабон 2007), включваща:

o        публикуване и разпространение на 162 материала, добри практики и изследвания по темата;

o        10 модела за сътрудничество между НПО и местните власти,

o        5 радиопредевания, 3 от които – едночасови в програма „Христо Ботев” на БНР;

o        дискусии, публични форуми и информационни срещи;

o        подготовка и разпространение на издание „Добри практики от български общини в областта на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво”.

Бе подобрена информационната среда на национално и местно ниво - тематичната област на принципите на добро управление стана част от информационната среда на обществото, като излезе от ограничената сфера на местните власти.

- В двете пилотни общини бяха анализирани общинските наредби и правилници от гледна точка на прилагане на принципите на добро управление и бяха предложени промени в тях.

- В двете пилотни общини бе направен анализ на информационната среда и на сайта на общината от гледна точка на прилагане на принципите на добро управление и бяха формулирани препоръки за тяхното подобряване.

- Бяха формулирани предложения за сътрудничество между общината и местните социално-икономически партньори, които бяха представени пред ръководствата на двете пилотни общини и бяха взети решения те да се приложат в действие.

- На местно ниво в двете общини след проучване на вижданията на местните НПО и бизнес бяха формулирани ключови сфери на интервенция.

- В двете пилотни общини и в София бяха проведени еднодневни обучения за повишаване капацитета на работещите в местните администрация по отношение прилагането на принципите на добро управление.

- Бяха проведени дистанционни курсове „Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво” и „Превенция на корупцията на местно ниво”.

- Бяха финансово подкрепени на конкурсен принцип и реализирани 4 проекта на местни НПО, които превърнаха 12-те принципа на добро управление в конкретни действия с отражение върху жителите на общностите.

- Бяха финансово подкрепени промени в уеб-страниците на двете пилотни общини.

- В двете пилотни общини бяха проведени Дни на отворените врати, които бяха отчетени като изключително успешни.

- Бе поведена Национална кръгла маса, 25 септември 2009 г., София, с участието на над 85 представители на НПО, общини и държавна администрация от цялата страна, със специални гости: Н. Пр. Пол Бейер, Посланик на Швеция; Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на ЕС в България; Андрей Ковачев, член на Комисията по регионално развитие на ЕП, председател на българската делегация в Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в ЕП; Гиньо Ганев, Национален омбудсман; Мария Димитрова, Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (УО на ОПАК); Ани Недкова, Европейски институт; Хакиф Емин, Обществен посредник, Община Кърджали.

- Бяха формулирани, представени и разпространени 51 препоръки към местните власти за по-успешно прилагане принципите на добро управление.

 

“Демократичните общества са основани на доверие. Без доверието на гражданите институциите на демократичното общество не функционират добре и способността да поддържат стабилност, растеж и просперитет са сериозно застрашени. Услугите, които се предоставят на местно ниво, и местната власт са най-непосредственият контакт на гражданите с публичните институции. Според мен именно там битката за доверието се печели или губи.

За мен е голямо удоволствие да участвам в Националната кръгла маса, с която приключва проект, замислен с цел да задълбочи общественото разбиране за 12-те принципа на добро управление, формулирани и приети от европейските държави и Съвета на Европа във Валенсия през 2007 г.

За мен тези 12 принципа представляват жизненоважни цели за управлението на всяко ниво, но особено на местно ниво, което носи отговорността да представлява лицето на управлението в очите на гражданите.”

Н. Пр. Пол Бейер, Посланик на Швеция

 

Ангел Ангелов, Фондация "АДИГ", Разград: “Искам да Ви благодаря за възможността да участвам в кръглата маса. Организацията беше на ниво, а участниците много добре подготвени. За мен беше една добра школа по местно управление.”

 

Надежда Донева, Дряново: “Благодаря за възможността, която ми предоставихте - присъствието на кръглата маса на 25.09.09 г. Беше много стойностна и полезна. Предоставените материали са изключително прагматични.”

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]