Foundation for Local Government Reform
2010/09: Покана за онлайн консултации

Скъпи колеги,

Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн продължават подкрепата си за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа и през следващия програмен период 2009 – 2014 г. в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество.

Подкрепата за гражданското общество в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество цели развитие на гражданското общество в 12 държави от Централна и Източна Европа, което да доведе до социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие.

Резултатите от проведената независима оценка на предоставената подкрепа за НПО фондовете в 12-те страни от Централна и Източна Европа за периода 2004-2009 г. показват, че тя е оказала съществен принос за развитието на гражданския сектор в тези страни.

През новия програмен период 2009 – 2014 г. по линия на ФМ на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество за 12-те държави от Централна и Източна Европа ще бъдат предоставени над 100 милиона евро за програми в подкрепа на развитие на гражданското общество. Тъй като неправителствените организации ще могат да кандидатстват и по различни приоритетни области извън НПО Фондовете, се очаква подкрепата за НПО сектора като цяло да нарастне.

Предложенията на страните-донори да подкрепа на гражданското общество за периода 2009-2014 г. са отворени за обсъждане с представители на НПО сектора, както от страните-донори, така и от 12-те държави, в които се оказва подкрепа. Консултативният процес стартира на 10 септември и ще продължи до 22 октомври 2010 т. Насърчава се активното участие на представители на гражданското общество, които да споделят мнения и препоръки относно подкрепата за сектора през следващия програмен период на открития за целта сайт www.eeagrants.org/ngoconsultation. Въз основа на направените препоръки страните-донори ще разработят Насоки за подкрепа на НПО програми, които отново ще бъдат подложени на широко обсъждане.

В качеството си на оператор на НПО Фонда в България се обръщаме към Вас с молба да се включите в консултатициите по интернет (директно на създадения за целта сайт или на посочения там мейл), за да може подкрепата за НПО сектора през следващия програмен период да бъде фокусирана и да отговаря на реалните им нужди.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]