Foundation for Local Government Reform
2011/10: Работна среща за обмяна на опит

На 14 октомври 2011 г. в София в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства” бе проведена среща за обмяна на опит на представители на трите пилотни общини кюстендил, Кнежа и Гоце Делчев.

Присъстваха по десетина души от всяка община – представители на общинската администрация, общински предприятия, читалища и местни НПО, както и екипът на ФРМС.

На срещата бе напомнен процесът на подбор на публичните услуги, които да бйзат подложен на грежданси мониторинг.

Бе представен подходът за популяризиране на гражданския мониторинг в общините и привличането на гражданите като наблюдатели.

Бяха представени резултатите от тримесечното гражданско наблюдение на четири публични услуги, предоставяни на местно ниво, както следва:

 •  Сметосъбиране/сметоизвозване - Община Гоце Делчев;
 •  Домашен социален патронаж - Община Кнежа;
 • Поддържане на уличната и пътна мрежа - Община Кнежа;
 • Поддържане на зелените площи – Община Кюстендил.

Бяха отчетени действията, предприето от местните власти, които бяха педприети в отговор на изразените от гражданите препоръки.

Община Гоце Делчев, където се наблюдава услугата „Чистота на улиците, местата за обществено ползване и качеството на сметоизвозването в Община Гоце Делчев (мониторингът се упражнява върху териториите на града и селата Мосомище, Брезница и Борово), отчита като ползи от наблюдението:

 • по-добро изпълнение на ангажиментите от фирмите концесионери, които се почувствали във фокуса на общественото внимание;
 • подмяна на съдове за боклук по заявка на гражданите;
 • промяна на местонахождение на съдове за смет по заявка на гражданите;
 • поддържане на чистота около съдовете да смет;
 • добра координация между екипа на общината и екипа на ФРМС при изпълнение на проекта.

Бе отчетено, че гражданите са обърнали внимание и на проблеми, които не могат да бъдат решени в рамките на трите месеца наблюдение. Пример за това е разделното събиране на боклук, което явно не е намерило добро решение и общинската власт ще преразгледа договора с фирмата. Гражданските анкети ясно показват, че жителите на общината имат интерес и желание да изхвърлят разделно, затова ще бъде отделено по-голямо внимание на подобряване на тази част от услугата.

 

В Община Кнежа се наблюдават две услуги. Едната е Домашният социален партронаж (ДСП). Местната власт, мотивирана от провеждания мониторинг, в който са се включват между 25 и 35 на сто от ползвателите на услугата, и направените препоръки, провежда своя анкета – сред всичките 124 потребители на услугата, която потвърждава два основни извода на мониторинга:

 • ползвателите на услугата имат желание да получават и десерт, дори срещу допълнително заплащане (50%);
 • 70 на сто от ползвателите на услугата биха искали да ползват доставка на храна и за съботите и неделите, както и през празничните дни;
 • потвърждава се и желанието на потребителите ДСП да предоставя възможност за социални контакти, плащане на сметки и хигиенни услуги.

Отчетено бе наличието на годишен договор за доставка на продукти, което датруднява промяната на рецептурника съобразно желанията на потребителите. Ще се търси по-гъвкав вариант за подписване на договор за доставка на продукти.

Втората наблюдавана услуга в Община Кнежа е „Поддържане на уличната мрежа”. Желанията на жителите на общината не могат да бъдат изпълнени не поради друго, а поради ограничения финансов ресурс – 350 000 лв. В рамките на възможностите обаче местната власт прави всичко по силите си да реши посочените в анкетите проблеми. Закупена е машина за запълване на уличните дупки, насипан е чакъл в подходящите участъци.

 

Община Кюстендил в отговор на констатираните проблеми в областта на поддържане на зелените площи:

 •  засадени са 1900 иглолистни, 350 широколистни, 700 храсти;
 • е сменила пейките в центъра на града, а старите пейки, след ремонт, ще бъдат разположени в кварталите на града, където няма пейки;
 • открит е нов зелен кът;
 • разработва се проект за велопътека по бреговете на р. Банщица;
 • водят се разговори с директорите на училища в града, за да бъда постигнато координирано усилие за поддръжка на зелените площи към училищата, и с включването на доброволен труд на учениците;
 • в отговор на констатацията за недостатъчен брой хора, заети в звеното „Озеленяване” на ОП „Чистота” ще бъдат наети 35 души по програма, които ще се включат към дейността.

Като обобщение на срещата резултатите от мониторинга бяха отчетени като положителни, а реализацията на проекта в трите пилотни общини – като катализатор на ходобряване на наблюдаваните услуги.

Този проект се финансира от Фондация „Америка за България”.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]