Foundation for Local Government Reform
2016/01: Формулирани препоръки

В рамките на проект „Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие” в началото на 2016 г.се провеждат поредица обучения и дискусионни срещи в страната. В обученията, организирани по проекта, участват над 150 представители на заинтересованите страни.

Формулирани са следните препоръки за промени в тематичната област:

» Да се повиши нивото на информираност сред гражданите относно годишните планове на администрацията. Необходимо е използването на кампании за информиране на населението за предстоящи обсъждания.

» Да се създаде система за регистрация, в който НПО да заявяват интерес за участие в различни обсъждания. Регистрирането на НПО за обсъжданията да става след изготвянето и публикуването на плана на органите на централна, регионална и местна власт за предстоящи промени в законодателството. Там където няма НПО, да се търсят и други форми на механизъм за гражданско участие.

» Да се предвиди достатъчно време за целия процес на консултиране съобразно изискванията за публично консултиране, но не по-малко от 3 месеца за целия процес.

» При провеждане на публичните обсъждания да се предвижда достатъчно време за коментари и въпроси.

» Да се отчита доколко е взето под внимание мнението на гражданите. Да се създаде механизъм, в който да се вижда как са отразени предложенията или защо не са отразени. Администрацията да бъде задължена да даде обосновка, ако предложенията по различни въпроси не са приети.

» След всяко обсъждане да се създаде подробен протокол, който да бъде достъпен за всички заинтересовани страни.

» Да се използват възможностите на интернет при обсъжданията. Да се изградят онлайн платформи за публикуване и информиране на обсъжданите документи и изразените от гражданското общество мнения.

Приложена: Брошура по проекта

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]