Foundation for Local Government Reform
2016/03: Регионален обществен форум, посветен на р. Марица, Пловдив


Как река Марица да стане топфактор за “Централен”

РЕГИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ

Целта на Регионалния Обществен Форум е да допринесе за определяне на потенциала на река Марица за развитието на Южен централен район от ниво 2. Предвижда се работата на форума да протече в 3 сесии в периода февруари-март 2016 г. 

Форум на тема „Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район" събра граждани, неправителствени организации и представители на общините на 3 февруари 2016 в сградата на Областната администрация.

Инициативата е на Сдружение Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия и Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с г-н Здравко Димитров - Областен управител на Пловдив.

Обикновено свързваме река Марица с бедствия, аварии, наводнения. Една от целите на форума е да видим какъв е потенциалът на реката и да обърнем гледната точка за нея, призоваха организаторите.

Основната цел на срещата е да оформи Стратегия за развитие на реката в териториите на Южен централен район. Стратегията ще зададе рамката за използването на река Марица за развитието на региона като цяло, а всяка община, сектор, браншова организация, фирма или гражданска организация ще определя приоритетите си в тази рамка.

Очакваме идеите да дойдат от самите граждани и бизнеса, те трябва да обърнат повече внимание на реката, като фактор, а не да я игнорират, обясни Александър Михайлов от организаторите. Експертът допълни, че ако в момента се погледне плана на Южен централен район, там река Марица не се споменава.

А реката е важна не само като заплаха или екологичен проблем. Тя дава възможност за развитие както в градска среда - за туризма и бизнеса, така и социализацията в извънградските територии. Най-важният момент е, че една такава Стратегия може да привлече средства на регионално ниво.

Възможно е да се потърси финансиране в рамките на оперативните програми, например за дейности, свързани с българските реки, поясни г-н Михайлов.

Такава стратегия може да допринесе и за въвеждане на европейската практика за законодателно уреждане и изпълнение на т. нар. Регионални оперативни програми, т.е. всеки район да получи средства, които да използва според своите цели и приоритетни разработки.

Форумът се провежда по проект „Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие“ в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Следващите две сесии ще са съответно в края на февруари и в средата на март. /Марица.бг

 

Анкета: Как виждате бъдещето на река Марица

Александър МИХАЙЛОВ, експерт Проeкти към FLGR Consult:

Гражданите са важен фактор за бъдещата визия

Целта на Форума ни е да очертае заданието за една бъдеща стратегия с акцент река Марица, като фактор за развитието на Южен централен район. Това задание ще бъде представено на Регионалния съвет за развитие - органа, който ще реши доколко тя е важна. След това, на основата на това задание - ще бъде избран изпълнител (консултантска фирма), който да изработи самата стратегия.

Тук е важен един друг момент - да провокираме широкото участие на гражданите, на общините и бизнеса, също на браншовите организации - всички заинтересовани страни - те да формират политиката по отношение на река Марица. Защото реката може да бъде разгледана в различни измерения - за едни е важна екологията - връщането на влажните зони, други искат да има вода в реката, т.е. тя да стане пълноводна, за общините е важно да се развие градската среда, за бизнеса тя е туристически фактор.

Да не забравяме и общините по долното течение на Марица, които се интересуват от това нивото на водата да е предсказуемо, за да не страда населението им от наводненията. Т.е. всеки ще намери своето място в тази стратегия. Големият плюс е, че ако тя получи финансиране, всеки град ще има възможност да реализира своите идеи.

На тази фаза е важно да обосновем необходимостта от такава стратегия. Удовлетворени сме, че хората се чувстваха свободни на Форума да изразят своите мнения и идеи за това как да се развие река Марица.    

Райчин РАЧЕВ, фондация Бъдеще 21 век:

Питаме ли се колко пловдивчани я забелязват   

Задаваме ли си въпроса колко пловдивчани забелязват реката? Обикновено я игнорираме - и това е голям проблем! Възможно е все още да направим така, че градът да се възползва от благата. Ние като граждани трябва да сме по-активни в тази посока. Защо например не възстановим позабравените акции, които правехме по почистване коритото на Марица? Или да поемем в свои ръце определянето на основните параметри за ползване на реката - чрез местна гражданска инициатива. Имаме законови възможности - не е толкова трудно да ги използваме ефективно.

Васил КАРАДЖОВ, Сдружение Център за култура и туризъм Тракия:

Тя е културна зона, не само икономическа

Всяка река, всеки град създават своя култура - тя е взаимодействие на това как човекът влияе върху околната среда. И както реката създава природен пейзаж, така човекът със своите дейности в и около нея създава друг - културен пейзаж.

Река Марица е зелено-синята артерия на Пловдив, затова в нея трябва много внимателно и обмислено да се правят намеси, като наливане на бетон и други строителни дейности, защото всеки строеж би развалил нейната екосистема и нейния културен пейзаж. Как може да се развие реката?

Тя трябва да се разгледа в два аспекта - единият е нейното крайбрежие, а другият е вътре, в коритото. Трябва да се обърне внимание и на това, че по реката има много културни напластявания - има мостове със свои архитектурни художествени стойности, имаме екология, имаме обживяване на пространството и това са примерно рибарите, които хващат риба.

Напоследък много се говори за позабравената практика на пловдивчани да правят там своите пикници и срещи с приятели, своите разходки. Така Марица не е само икономическа, тя е и културна зона.

Никола КЪРНОЛСКИ – хидроинженер:

Първо да помислим - как да върнем водата

Концепцията за развитието на поречието на река Марица задължително трябва да се разглежда в трансграничен аспект, а не в локален - регионален или областен. Преди да започнем да правим нещо по поречието или в коритото , е важно да го изследваме цялостно или поне за участъка в средното и долното течение на реката - от Белово до делтата в Егейско море. Защо за нас представлява интерес средното и долното течение на реката?

Защото Горно- и Долнотракийската низина са най-гъсто населени и най-развити в обществено-стопански аспект. Водещият ни подход при формулирането на концепцията трябва да бъде към създаване на устойчива и трайна водна среда в няколко аспекта - благоустрояване, достъпност, екотуризъм, рекреация и водни спортове, плавателност. Големият въпрос тук е за режима на оттока на реката, който е нарушен и крайно неравномерен. Тези високи води (до 1300 м куб./сек.), които бяха регистрирани при наводненията от месец август 2005 г. и които реално застрашаваха Пловдив, се редуцират до под 10 м куб./сек., които едва намокрят коритото в нормално време.

Т.е. ние нямаме една трайна водна среда, в която да осъществим, примерно, водни спортове и плавателност на реката. Така че въпросът е първо как да върнем водата в Марица. Реката е значима, когато в нея има вода, без вода тя не е река, а форма на релефа. Това е Тема № 1 и едва след това можем да говорим за нейното облагородяване, благоустрояване и т.н. Налице и достъпни са много и в различен формат данни за оттока и състоянието на поречието на река Марица - от наблюдения, от доклади по различни проекти, от провеждан мониторинг, от Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорския район. Не на последно място са изготвени и публикувани карти на районите под заплаха от наводнения в проекта на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН).

Необходимо е те да бъдат събрани, систематизирани и анализирани - т.е. не са необходими нови обследвания и измервания, тъй като вече има достатъчно актуални за целта. Може да се каже, че присъствието ми на този форум е и в подкрепа на проекта на инж. Дончо Дончев за плавателна Марица. Запознат съм с идеята още от 2010 г., когато тя беше представена за първи път. Тогава дори бях поканен да се включа в екипа. Приемам и подкрепям идеята и съм готов да работя по нея при една бъдеща реализация. /Марица.бг


Форум: Как да преобразим река Марица

Да се изследва инфраструктурата около река Марица, също нейните защитени зони и възможностите, които тя предоставя за отваряне на нови работни места, т.е. за развитие на бизнеса - това предложиха участниците на втората среща от Форума - Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район". Той се проведе на 25 февруари в зала 300 на Областната администрация.

Фокусът на срещата този път беше да се избистрят приоритети, които да залегнат в заданието за бъдещата Стратегия за развитие на реката в териториите на Южен Централен район. С прякото участие на гражданите в дискусиите. Форумът се организира от Сдружение Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия и Фондация за реформа в местното самоуправление.

Хората и реката винаги ще бъдат свързани помежду си. Само че когато хората влияят на реката, говорим за нейната социализация. А ако реката влияе на хората - тогава го наричаме бедствие - дискутираха на срещата.

Кои области около реката подлежат на анализ? Според участниците в срещата, на първо място е добре да се види наличната инфраструктура - пътища, мостове - връзките между бреговете на реката; в населените места и извън тях. Също да се проследи демографията в поречието . Друг интересен момент е как реката влияе за създаването на работни места и на възможностите за бизнес.

Сериозен момент от дискусиите за Марица са също досегашните проучвания за нея - това са всички съществуващи документи, проекти, идеи, включително нови анализи. Те могат да се използват като изходна база и за настоящата Стратегия, предложиха на Форума.

Друга идея на участниците беше да се създаде открита платформа, която да включи всички заинтересовани страни. Важно е да се проучат осъществимите идеи за плавателност на реката и дискусиите да продължат и в бъдеще.

Целта на Форума ни е да очертае заданието за една бъдеща стратегия с акцент река Марица, като фактор за развитието на Южен централен район, каза един от организаторите Александър Михайлов, експерт Проeкти към FLGR Consult.

Това задание ще се предостави на Регионалния съвет за развитие - още на 11 март - това е органът, който ще реши доколко подобна Стратегия за реката е важна и кой ще я изпълни.

Тук е важен друг момент - да провокираме широкото участие на гражданите, на общините и бизнеса, също на браншовите организации -те да формират политика по отношение на река Марица

За следващия Форум - на 21 март - участниците ще подготвят и исторически анализ за ролята на река Марица за развитието на региона.

Инж. Дончо Дончев, автор на идеята за водната магистрала по река Марица:

Да не хвърляме парите в реката

Не съм против идеята и проектите, които община Пловдив стартира по социализацията на река Марица. Но защо все правим нещата на парче? И защо една подобна концепция, за участъка на реката в рамките на град Пловдив, не се обвържат с по-мащабен замисъл,. т.е. с една глобална стратегия за реката.

Освен това, какво означава велоалеи в коритото на Марица? Бих казал само едно - че продължаваме да възприемаме Марица като мъртва река. Затова мисля , че проектът, който аз представям, е единствената възможност за това Марица да бъде плавателна, жива река. С него давам конкретно предложение как водата да се управлява от единна система, която е в състояние да предотврати и наводненията.

Проектът не е в ущърб на околната среда, тази водна магистрала ще позволи връзката между околната среда и човека. Това е възможност Марица да стане плавателна, въпросът е по-скоро кога”. /Марица.бг

http://www.marica.bg/


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]