Foundation for Local Government Reform
2016/05: Ролята на общините и операторите при експлоатацията и поддръжката на общинските язовири
Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) има удоволствието да покани за участие общински експерти в Информационен семинар „Ролята на общините и операторите при експлоатацията и поддръжката на общинските язовири”, който ще се проведе на 17 май 2016 г. в гр. София. Лектори на семинара ще бъдат експерти от Главна дирекция НЯСС на Държавна дирекция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

С провеждането на семинара ФРМС си поставя за цел да запознае специалистите от общинската администрация с конкретните изисквания относно техническото състояние и безопасна експлоатация на язовирите - публична общинска собственост; въведените нови изисквания за избор на оператор и взаимодействие между оператор и собственика на публичната инфраструктура съгласно променената нормативна уредба за поддръжка и експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; да повиши тяхната информираност, знания и умения при провеждане на текущите и извънредни проверки, в условията на национален технически надзор, осъществяван от ДАМТН.

Акценти на семинара:
- Приложение на Закона за водите в частта за експлоатация и поддръжка на язовири, общинска собственост;
- Ролята на оператора при осигуряване на хидро-специалисти за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към нея;
- Контролни измервания за оценка на деформации на язовирните стени и съоръженията към тях;
- Изготвяне и актуализиране на аварийни планове за действие по Закона за защита от бедствия (ЗЗБ);
- Провеждане на технически прегледи на хидро-съоръженията – текущи и извънредни контролни проверки от ДАМТН.

Изпратете попълнения формуляр не по-късно от
13 май 2016 година, 17:30 часа

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]