Foundation for Local Government Reform
2016/06: Успешно изпълнен проект

В края на месец април 2016 г. завърши изпълнението на проект "Насърчаване участието на гражданите във формирането и изпълнението на политики за регионално и местно развитие" от Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия и ФРМС.

Цел на проекта бе осигуряване на ефикасно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на ПРМР.

Специфична цел на проекта бе подобряване гражданския капацитет и създаване на работещи форми за реално участие на гражданите и техните организации в процеса. 

 

Принципите за работа по проекта бяха:

1.Работа в партньорство с органи на централно, регионално, областно и местно ниво; 

2.Прилагане на препоръки за подобряване механизмите на структурите на гражданското общество за участие на гражданите в процеса на правене и прилагане на политики;

3.Повишаване капацитета на заинтересованите страни – органи на властта, НПО и граждани, с цел ефективно участие в правене и прилагане на политики;

4.Популяризиране идеите на проекта, извършваните дейности и постигнатите резултати с цел повишаване обществената осведоменост за важността на гражданското участие в регионалната и местна политики.

 

Информация за дейностите по проекта:

 

Проведени 12  фокус групи (по 2 във всеки регион) със 180 участници.

За снимките от Фокус групите: Натиснете тук 

 

Проведени 8 обучения на вземащи решения, служители в публичната администрация и структури на гражданското общество на тема „Участие на гражданите в процеса на формиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие“ с повече от 150 участници.

Материали за обученията: Materiali_za_obuchenieto

Снимки от проведените обучения: Натиснете тук

 

Проведени четири форум-сесии на Регионален обществен форум в Пловдив на тема „Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район".

Материали за Регионалния обществен форум: RegionlForum

За снимките от четирите форум-сесии: Натиснете тук 

 

Проведени са четири форум-сесии на Общинския обществен форум в Община Родопи на тема „Насоки за развитие на туризма в община Родопи във връзка с избора на Пловдив за европейска столица на културата 2019 г."

Материали за Общинския обществен форум са в този файл: ObshtinskiForum

Снимки от четирите форум-сесии: Натиснете тук 

 

Проведени са три информационни събития с повече от 350 участници.

Снимки от трите информационни събития: Натиснете тук 

 

Материали за популяризиране идеите на проекта: 

Banner Rari Mizia_2015-LAST

Info tabela Rari Mizia_2015-LAST

Mizia_brochure

Mizia_plakat Obshtinski forum

Mizia_plakat Regionalen forum


Най-важните резултати от изпълнението на проекта са: създаден механизъм за насърчаване на гражданското участие, успешно изпитан модел за обществени форуми за формиране на регионални и местни политики, споделена информация със заинтересованите страни за важността от участието в процеса на формиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие.

Целевите групи на проекта - вземащите решения по регионалното и местно развитие на централно, регионално, областно и общинско ниво, служителите в публичната администрация и граждански организации имаха възможност да се запознаят с основните принципи за формиране на политики за регионално и местно развитие и да получат практически умения в ползването на механизма по време на обществените форуми.

Въздействието върху заинтересованите страни се изразява в повишения им капацитет да организират процеса на формиране на политики за регионално и местно развитие така, че да участват и гражданите, и бизнесът, като тяхното мнение да бъде взето предвид.


Както бе предвидено в проекта, партньорите по проекта се допълваха като експертни знания и опит.

Приносът на ФРМС в проекта бе основан на експертната работа на организацията във формирането на политики в областта на местното и регионално развитие, както и дългогодишното й сътрудничество с регионални и местни власти и НПО.

Дейностите на ФРМС подпомогнаха изпълнението на проекта в следните сфери:

- изготвяне на Анализа на заинтересованите страни в процеса на формиране и изпълнение ПРМР;

- изготвяне на Преглед и анализ на законодателната рамка на ПРМР с фокус върху проблемните области, които ограничават участието на гражданите в процеса;

- подготовка на условията за събиране, обобщаване и оценка на първична информация за пречките пред гражданите и техните организации за участие в ПРМР чрез анкета, дълбочинни интервюта и фокус групи;

- провеждане на обученията и обществените форуми.

 

Проектът бе финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обучения


Регионален обществен форум


Общински обществен форум


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]