Foundation for Local Government Reform
Център за информационни услуги на гражданите

Център за информационни услуги на гражданите

Окръг Яломита, Румъния

За да разпространи информация за услугите, предоставяни от окръжната управа, и да включи в работата си конструктивните предложения на гражданите, окръжната управа на окръг Яломита, Румъния, създаде "Център за информация на гражданите". Центърът осигурява информация за услугите чрез печатни материали и компютърна база данни.

През ноември 1995 година страничното фоайе на сградата на окръжната управа в гр. Слобозия (население 60 000 души) бе превърнато в модерен и удобен приемен център, първата сграда на местна управа в Румъния с улеснен достъп на граждани в инвалидни колички. Строителните работи по центъра възлязоха на 185 хил. щ. долара, компютрите и оборудването са на стойност 15 хил. щ. долара, а софтуерната програма бе подарена от местен програмист. Окръжната управа изплаща заплати на трима служители в центъра.

Центърът е отворен през работното време на окръжната управа и има достъп до всички отдели за отговор на сложни въпроси. Един от ресурсите на центъра са брошури по определени теми като удостоверения за брак, разрешителни за строеж, информация за осиновяване, наличност на жилища, функции на общината/окръга/държавата, общинския и окръжния съвети, специализирани програми. Центърът е снабден с печатна информация за местни неправителствени организации, държавни ведомства и други местни управи. Води се отчет на вида и честотата на запитванията. Въз основа на запитванията базата данни постепенно се разширява.

Центърът получава средно по 25 запитвания на ден и гъвкаво реагира на нуждите на своите клиенти. Към Центъра са сформирани Консултативен съвет и Съвет за изкуство и култура. Гражданите на Окръг Яломита получават нужната информация на едно централизирано място и се убедиха в отзивчивостта на окръжната управа. От друга страна, служителите на окръжната управа повярваха, че гражданите имат желание да участват в решаването на местни проблеми: неколцина граждани изявиха желание да работят за Центъра на доброволни начала.

Постиженията на Центъра в Яломита привличат вниманието и на над 20 други държавни и местни институции, които са поискали информация и/или техническа помощ за създаване на подобни центрове.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]