Foundation for Local Government Reform
Велико Търново стана първият носител на престижна европейска награда в Източна Европа

Велико Търново стана първият носител на престижна европейска награда в Източна Европа

Теодора Калейнска

Информационен и документационен център на Съвета на Европа

През 1992 година в Рио де Жанейро световната общност формулира идеята за устойчиво развитие, разбирана като дългосрочна стратегия за оцеляване на човечеството, което в резултат на последните технологии може да се съхрани в 21 век само при полагането на общи усилия за запазване на чисти природни ресурси, морално сътрудничество и хармонично развитие. Развитие, което може да се реализира, само и единствено ако в него се включат всички обществени групи, всички общности, всички държави.

Тази водеща идея обединява през 1994 година участниците на първата европейска конференция в Алборг, където се подписва Европейската харта за устойчиви градове, преминала в практически европейски план за обединено действие през 1996 след Лисабонската среща. От 1996 година се обявява ежегоден конкурс, целящ да приобщи усилията на всички обитатели на стария континент към единодействие в името на общото благо, през 1997 година за първи път за участие в това световно движение са поканени и страните от Централна и Източна Европа.

ВеликоТърново стана първият източноевропейски град, спечелил тази престижна награда на Европейския съюз, което е както признание за усилията на поколения българи и великотърновци да съхранят и запазят своя град, така и уникална възможност градът по-бързо да реализира прехода към европейските ценности и да бъде приет като сериозен партньор за европейската стратегия за развитие на континента.

Кое направи възможно подобно високо присъждане?

На първо място, усилията на поколения родолюбиви българи и великотърновци да съхранят уникалността на старопрестолния град с криволичещата Янтра, с величествената крепост на Царевец, със запазване на родовата памет, че тук и оттук България е градила своето величие, неповторимост и вечност. Това усещане и виталност не позволи в града да бъде реализирана жестоката индустриализация в степен, осъществена в страната като цяло; това усещане и виталност доведоха до бързо преструктуриране на обществената нагласа за нов подход към разрешаване на проблемите на прехода. Това усещане и виталност извика на живот създаването на Национален комитет Велико Търново 21 век , с ясната стратегия и идея да се интегрират усилията на национални, регионални, местни управленски, бизнес и обществени среди в името на запазването на националния символ на България, на неговата историческа и конституционна столица в 21 век.

Комплексния подход към представяне и разрешаване на проблемите във Велико Търново позволи градът да получи европейското признание. Обединяването на усилията на всички групи от обществото откри европейският път пред Велико Търново. Подходът на различните сектори и преливането на техните усилия могат да бъдат обобщени в следните основни моменти:

управленски усилия: търсене на диалог с общините от Триградието за разрешаване на общите проблеми по газофикация, транспорт, инфраструктура на региона; инспириране на съвместни усилия за преодоляване на замърсяването на поречието на река Янтра с всички общини, разположени около нея; построяването на пречиствателна станция в района на Велико Търново; проект за разделно събиране на твърдите отпадъци в района; ясна стратегия и мандатна програма за развитието на Велико Търново и общината с поетапно градиране на нивата на контрол, координация и оценка от страна на общността;

усилия за интегриране на частния бизнес: комплексна експертна оценка за икономическото развитие на Велико Търново в условията на финансова криза и валутен борд; сериозни усилия за разширяване на частния бизнес чрез интегриране на малкия и средния бизнес за участие в програмата за общинската приватизация; завършване на процеса за връщане на земята на собствениците й;

усилия на неправителствения сектор: през последните две години в района са осъществени над 30 самостоятелни проекта на НПО; самостоятелен клуб със своя организационен финансов живот има и фондация Отворено общество . Във Велико Търново се намира първия извънстоличен Информационно-документационен център на Съвета на Европа в стария континент, плод на тригодишния проект Демократични ценности .

Обединените усилия на гражданственост, бизнес и управляващи да съхранят уникалността на тази природна, културна, историческа и човешка дейност, наречена Велико Търново, заслужиха уважението на Европа.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]