Foundation for Local Government Reform
Център за развитие на Перущица

Център за развитие на Перущица

Живка Дамянова,

кмет на Перущица

Центърът за развитие на Перущица (ЦРП) бе учреден през 1995 година и насочи усилията си към следните приоритетни области:

  • институционално укрепване;
  • завоюване на място в обществения живот в града (като първа неправителствена организация в града и района);
  • подпомагане решаването на най-актуални социални проблеми на населението.

През м. септември 1996 г. сключихме договор за сътрудничество с Корпуса на мира - България, съгласно който Центърът прие на работа за две години бизнес-консултанта Джон Шубин. С участие и на други доброволци от Корпуса Джон Шубин проведе 2 семинара на теми, които отговарят на специфичните интереси на населението и особено на младите хора, а именно: Маркетинг на селското стопанство и Как функционира една американска кооперация .

През периода март - юни 1997 г. ЦРП заедно с Джон Шубин организира курс по английски, в който участваха 12 младежи и който бе посрещнат с голям интерес. През есента на 1997 г. курсът бе проведен повторно.

В семинари на Корпуса на мира участваха наши сътрудници и доброволци, което им помогна да се запознаят със същността и дейността на неправителствените организации.

За времето януари - юни 1997 г. изпълнихме проекта Бюлетин Перущица , финансиран от Корпуса на мира. Основната цел на проекта бе да положи началото на издаване на местен информационен бюлетин и с това да отговори на острата нужда от информация по всички местни проблеми. В Перущица - както в повечето малки градове - няма местен вестник, радио или друго средство за осведомяване и връзка между общинските власти и населението. Проектът бе изпълнен успешно и издаването на бюлетина продължава и сега, след изтичане срока на финансиране.

Бюлетин Перущица съдържа наред с другото и талон за сигнали на гражданите за решаване на спешни проблеми в благоустрояването, поддържането на обществения ред и др., с което постепенно се превръща в средство за диалог между ЦРП, кметството и гражданите.

През периода октомври 1996 - юни 1997 г. работихме по проекта Училище за ромските деца , финансиран по програмата ФАР/ЛИЕН - микропроекти. Това бе първият ни социален проект и целта му бе подпомагане решаването на един от най-актуалните проблеми на града, а именно - подобряване статуса на ромското малцинство чрез подпомагане образованието на децата.

Съгласно проекта през цялата учебна година издържахме ученическия стол на 112 деца и подпомагахме храната в детските градини на 25 деца в предучилищна възраст. Това стана възможно благодарение на доброто сътрудничество между ЦРП, педагозите и местната кооперация, която организира качествена и по-евтина храна. В резултат бе подобрена посещаемостта на учебните занятия, а с това и подготовката на ромските деца. Пак по проекта бяха подпомогнати ромски жени и деца с медицинско обслужване, лекарства, топли обувки за зимата. Бяха проведени две беседи за млади майки по въпросите на правилно хранене и отглеждане на децата.

Особено забележителен резултат бе прокарването на телефонна линия, предвидена по нашия проект. За първи път от съществуването на ромския квартал в Перущица ромите получиха връзка със света. ЦРП успя да реализира тази задача благодарение на сътрудничеството с Далекосъобщения - Пловдив и фирмата Синтра , които също вложиха средства. Ромите от квартал Запад участваха с доброволен труд, което бе и гаранция за успеха.

От м. януари до м. ноември 1997 г. работихле по проекта Инстуционално укрепване , финансиран от Програма Демократична мрежа . Една от основните цели бе ЦРП да се утвърди като гражданска институция и да помогне за въвличането на гражданството във вземането на решения и демократизиране на местното самоуправление. Проектът ни даде възможност да се включим най-активно в кампанията за подготовка на референдума за отделяне на Перущица от Община Родопи - Пловдив и оформяне на самостоятелна община. Този стремеж е в центъра на вниманието на общественост повече от 30 години и е залегнал в Устава на нашата организация. Референдумът се проведе съгласно изискванията на новия Закон за административно-териториално устройство и Закона за допитване до народа. Бе необходима широка разяснителна дейност. ЦРП издаде многобройни листовки, дипляна, афиши и подготви и излъчи по кабелната телевизия специално за референдума видеоклип, публикува брошура, която представи социалноикономическа аргументация на новата община. Всичко това бе от голямо значение за положителния резултат от референдума и за широкото участие на гражданите.

Може да се каже, че за кратко време и в трите приоритетни области ЦРП постигна значителни резултати. Особено важно е изграждането на група от около 10 души доброволци, сред които - роми, млади инженери, владеещи компютърна техника, студенти по журналистика, социални работници и др. По тяхно предложение от м. октомври 1997 г. започнахме ежемесечно информационно предаване по кабелната телевизия, изцяло посветено на местните проблеми и бъдещото развитие на града.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]