Foundation for Local Government Reform
МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ - ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ АСОЦИАЦИИ НА ОБЩИНИТЕ

МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ - ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ АСОЦИАЦИИ НА ОБЩИНИТЕ

Иванка Душкова, Изпълнителен директор на Регионално сдружение на общините Марица

През месец март РСО Марица навърши една година от своята регистрация, което ни дава основание за самочувствие и увереност, за вяра и оптимизъм, че местното самоуправление и гражданското общество ще успеят въпреки трудностите на реформата, въпреки проблемите с които се сблъскват местните власти и въпреки постоянните промени на нормативната среда.

Създадената структура от асоциации, сдружения и фондации, обслужващи местното самоуправление, е не само предпоставка, а и гаранция, че на местните власти се дава шанса за по-бързото развитие на основните форми на гражданското общество, както и за масовото използване в практиката на неговите механизми. Тази относително нова структура за социалната ни действителност в голяма степен гарантира и успеха на реформата, както и на децентрализацията на управленската дейност.

Общата съпричастност към проблемите на общините, обединяването на усилията в името на местното и регионално развитие, подобряването на професионалните знания и умения сред специалистите са целите, към които се стремим, но и които вече в голяма степен постигаме. Това се дължи основно на факта, че сме част от една общност, поставила си трудната, но и отговорна задача да издигне нивото и авторитета на местното самоуправление. Ако успехите в местното и регионално развитие, колкото и многобройни да са, са изолирани в конкретна община или в конкретен район, няма да достигнем устойчивост във времето. Динамиката на времето и на взаимната обвързаност между общините налага динамика и в координацията на действията, на решенията, както и в обмяната на опит. Обезпечаването на баланса между подадената ръка и конкуренцията между общините, изравняването на критериите и подходите към малките и големите общини, запазването и разпространението на положителните практики и в същото време доразвиването на специфичното и традиционното в дейността на всяко общинско ръководство, са изисквания, с които трябва да се съобрази едно сдружение от този тип, за да може да се надява на подкрепа и успех от страна на своите членове.


РСО Марица акцентира в дейността си върху услуги и дейности, които осигуряват:

  • Посредничество между структурите за местно самоуправление и законодателните институции;
  • Обучение и повишаване на квалификацията на ръководните кадри и специалистите от общините;
  • Сътрудничество и контакти с регионални, национални и международни организации в областта на местното самоуправление, както и анализите на тенденциите в местното самоуправление са необходимите, но все пак недостатъчни предпоставки за създаване на оптимални възможности за местно развитие. Освен създадените и развиващите се вертикални, действителността налага създаването на нови и постоянни хоризонтално връзки между различните структури и звена, за да се подобри координацията и да се обезпечи един относителен стабилитет на процеса. Този процес, макар и с по-малък териториален обхват, е значително по-сложен за реализация, защото предполага и налага децентрализация, а за това все още не е създадена обществена нагласа. Все още и културата на управление не отговаря на обществените изисквания. Липсва активната позиция на повечето ведомства и звена от местно и регионално значение за общи действия и координация на усилията. Пречка в това отношение е и регистрираният дефицит по отношение на културата на партньорство, която изисква първо: да се зачита правото на съществуване на другия партньор; второ: да се превъзмогне утвърдения стил на подчиненост и да се надскочи критичния праг както по отношение на компетентността, така и по отношение на възможностите за реализация; трето: да се потърсят начини за увеличаване на пълномощията и възможностите за постигане на набелязаните общи цели.


Изхождайки от това разбиране, че регионалното сдружение е призвано да създаде максимален брой предпоставки, за да подпомогне процеса на местно развитие в региона, ние набелязахме следните два основни приоритета:


1. Икономическо развитие на региона.

  • Създаване на постоянни връзки с национални ведомства и международни организации, които да ни помогнат при създаването на ефективно функционираща в двете посоки информационна система;
  • Изграждане на регионална система, включваща партньори на местно ниво, имаща не само професионалната компетентност да изработва общите инфраструктурни проекти, но и притежаваща реалната възможност да ги реализира;

Като начало необходимият минимум от партньори, според нашата стратегия, е съставен от: местните власти, институциите, обслужващи бизнес-дейностите, и представители на академичната общност. Осъществяването на добро партньорство между тези три основни социални структури би ни гарантирало до някъде успех и устойчивост на местното развитие.


2. Разширяване участието на гражданите и техните организации в дейността на сдружението чрез:


  • Търсене на нови инициативи за разширяване социалната база на активните партньори, участващи в дейността и инициативите на сдружението.
  • Доразвиване на съществуващи вече инициативи и експериментиране на нови организационни форми чрез увеличаване на обхвата на представителите на следните групи:

- общински съветници;

- администратори, представящи общинските администрации в региона;

- специалисти и експерти в областта на законодателството, икономическото развитие и международното сътрудничество;

- граждани и граждански сдружения;

- млади администратори от различни организации и ведомства;

- представители на медии;


С разширяването на социалната база на участниците се цели да се увеличи съпричастността на гражданите и специалистите по въпросите на местното самоуправление и съпричастността към регионалните и местни проблеми, да се повиши тяхната информираност и квалификация, да се дообогати дейността и да се разшири присъствието на местните власти в обществения живот на региона.


Изграждането на системи, които да обезпечават и да подпомагат местното развитие от страна на регионалните асоциации, означава да се работи с еднакъв ентусиазъм и за малката община, която разполага с нисък икономически, кадрови и ресурсен потенциал, и за голямата община, която има повече, но все още ограничени възможности и не на последно място да подпомага развитието на региона като цяло. Последното направление в дейността изисква повече умения, възможности, ресурси и главно обединяване на усилията, което е значително по-трудно за реализация. Без наличието на тази регионална инфраструктурна обвързаност не може да се разчита на сериозни резултати в местното развитие. Или, с други думи, тук съвсем основателно е валидно правилото: Не е достатъчно желанието да направиш нещо. Трябва добре да прецениш, дали си в състояние и да го реализираш.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]