Foundation for Local Government Reform
Гражданско участие в местното самоуправление

Въведение

Партньорство между местните власти и гражданите

Правни механизми на взаимодействие между местната власт и организациите с нестопанска цел

Създаване на подходящи условия за реализиране на партньорства за развитие

Нормативна база за сътрудничество между неправителствените организации и местните власти за опазване на околната среда

Гражданското участие

Гражданска харта Служба за обществени грижи (OPS)

Гражданско участие в холандските общини

Разширено гражданско участие

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА - С ПРИМЕРИ ОТ ГРАД ТУН

Гражданското участие като средство за постигане на устойчиво самоуправление - опита на Словакия

Отношение на варненци към районното административно деление и районите органи на власт

Обобщени резултати от ежегодно проучване Качество на общинските услуги в Остин сред гражданите на гр. Остин, щата Тексас, САЩ

Център за информационни услуги на гражданите

Фондация Програма Достъп до информация Фондация

ПРОЕКТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Общински център за обслужване на гражданите

Общински центрове за информация и услуги за граждани: опитът на САЩ

Общинска комуникативна стратегия

Информационен обмен, взаимоотношения с гражданското общество и средствата за масова комуникация

ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ - ПЪТ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Възможности за участие на обществеността при формиране на общинската политика за приоритетно и компетентно решаване на проблемите

Жилищна агенция на Северна Ирландия и участието на гражданите в жилищната политика

Ролята на комисията за планиране на икономическото развитие

Цели за гражданско участие в стратегическото планиране

Общинска стратегия за устойчиво развитие

Самоинициатива за развитие - Хииумаа, модел Дневен ред 21 Айвар Пере, ръководител проект, Агенция за развитие и предприемачество, Хииумаа - Тууру

Велико Търново стана първият носител на престижна европейска награда в Източна Европа Велико

Принципите на устойчивостта

Изграждане на концепция на общината

Рикардо Вентурини,член на делегацията на Република Сан Марино в Конгреса на местните и регионалните власти

Работа за бъдещето

Партньори за демократична промяна

Възраждане на селото

Център за развитие на Перущица

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ - ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ АСОЦИАЦИИ НА ОБЩИНИТЕ

Сътрудничество между общината, доставчиците на обществени услуги и гражданите

РЕФОРМА В СОЦИАЛНОТО ДЕЛО - НОВИ ПРИНЦИПИ, СИСТЕМА И ПРАКТИКИ

Потребителските съвети в Дания

Разработване на система за предоставяне на социални услуги за населението в Букурещ, Румъния

Кварталът и хората

Сдружение ГАВРОШ

УСКОРЯВАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРИ

Бизнес-инкубатор - Русе

Регионалните асоциации - реална предпоставка и възможност за реализиране на ефективна регионална политика

Обществено-частни партньорства - американският опит

ФОНДАЦИЯ РОМА - ЛОМ

Програма Партньори за местно развитие - Девин

Пътека до минералния извор

Група за граждански диалог между неправителствените организации и институциите на местната и държавна власт - Сливен

МОДЕЛЪТ ХАМЕЕНЛИНА: СТРЕМЕЖ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕСТНО НИВО

Участие на гражданите в обществените дела

Доброто старо време срещу концепцията за бъдещето

Периодично списание на селотоValid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]