Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Младежки инициативи

Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до образование и по-добри възможности за развитие на социалните умения на 172 деца (на възраст от 3 до 6), които са основна целева група - деца в риск от ромските общности и от социално-слаби семейства.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Цели: Да възпитаме у учениците любов и уважение към природата. Да се изградят презентационни умения. Да се разширят познанията им по природни науки и средата, в която живеят. Привличане и ангажиране на родителите в общи дейности с децата.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0

Цел на проекта:

1.                  Да изготви оценка на практиките по превенция на трафик на хора в България, обмяна на добри практики за работа с уязвими групи в България и Норвегия. 

2.                  Да засили практиките по противодействие на трафика на хора в България, чрез изграждане на капацитета на местните заинтересовани страни.

3.                  Да повиши информираността на обществото относно рисковете от трафик на деца, лишени от родителски грижи.

4.                  Да засили сътрудничеството между българските и норвежките институции в сферата на противодействието на трафик, като изгради мрежа от експерти.

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Бенефициент: Фондация РискМонитор

Партньор/и:University of Oslo

Бюджет на проекта: 29,055 евро

Период на изпълнение: 12 месеца (02.07.2015 г- - 01.07.2016 г.)


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 февруари 2017
Номинации: 3

Цел на проекта:

  • Основната цел на проекта е да се обменят знания в областта на борбата срещу наркотиците и организираната престъпност между България и Исландия. Специфични цели: С помощта на знанията и опита на донори от исландския модел и обмен на добри практики между експерти;
  • Проучване на връзката между употребата на наркотици при младежите и младежката престъпност;
  • Адаптиране на исландския модел в българската среда;
  • Постигане на  двустранно сътрудничество, чрез нови институционални партньорства между организациите.

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1:  Обмен на знания и добри практики в борбата с наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск.

Бенефициент: Сдружение за прогресивна и отворена комуникация

Партньор/и:

Пратньор 1.Дирекция по здравеопазване, Исландия

Партньор 2. Исландски център за социални изследвания и анализ към Университета в Рейкявик

Бюджет на проекта: 28 670,64  EUR

Период на изпълнение: 12.06.2015 г.-11.02.2016 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 февруари 2017
Номинации: 1

Основна цел на проекта: Подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск на територията на община Враца, посредством създаване на младежки център и въвеждане на услуги за младежи в риск, които да отговарят на изисквания за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа.

Партньор: Сдружение «Нов път» – община Хайредин, област Враца

Компонент 1 на Програма BG06 “Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Общ бюджет: 1 160 206,00 евро

ФМ на ЕИП: 986 175, 10

Национално съфинансиране: 174 030, 90

Продължителност: 24 м., 27.01.2014 – 30.04.2016 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 февруари 2017
Номинации: 1

Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск.[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2017
Номинации: 1

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1 Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Проект „По-добра защита на децата срещу домашно насилие и насилието, основано на полов признак чрез споделяне на добри практики между Норвегия и България 

Бенефициент: Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП)

Партньор/и:Фондация HEDDA, Норвегия

Бюджет на проекта: 29066.25 евро

Период на изпълнение: 12 месeца (06.07.2015 - 05.07.2016)

Цел на проекта: Разработване на по-добри политики за защита от домашно насилие и насилие, основано на пола и създаване на план за действие за създаване на подкрепяща среда и грижа за деца и младежи чрез двустранно сътрудничество между България и Норвегия.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2017
Номинации: 1

Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Приоритет 1: Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

Проект „Превенция на употребата на наркотици и пристрастяването в Смолян”,DRUGstop

Бенефициент:Регионална здравна инспекция (РЗИ) Смолян

Партньор/и:Фондация ЕВРИС, Исландия

Бюджет на проекта: 30 000.00 евро

Период на изпълнение: от 12 юни 2015 г. до 11 юни 2016 г.

Цел на проекта: Основната цел на проекта е обмен на опит и добри практики за ефективна превенция на употребата на наркотици сред младите хора в региона на Смолян.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2017
Номинации: 1

Чрез разумно добиване на диворастящите билки проектът възпитава любов към природата, умения и личен ангажимент за опазване и правилно събиране на билки и насочване на вниманието към култивирани растения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 30
Опазването на реките, езерата и техните обитатели беше основната тема на проекта. Членовете на клуб „Млад еколог“ към читалище „Умение – 2003“, Ямбол и 19 училища от страната формират младежка застъпническа мрежа за опазване на водите
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]