Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Добро управление

Целта  на проекта е чрез визуализиране на  систематизирана информация, която е разбираема за гражданите в областта на образованието,  културата,  обществените поръчки,  годишните финансови отчети и др., да се разкрие ефективният потенциал на администрацията и обезпечи прозрачността при фунционирането й. Същевременно, се дава лесен достъп на широк кръг от заинтересовани лица да изразяват мнения, предложения и сигнали отразяващи се градивно на общинската администрация като  ѝ  дава възможност   да следи какъв е напредъкът по тях  и  се осъществява обществен контрол.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1
Общинска администрация Своге води проактивна политика за свързване на работодатели и безработни, както и за удовлетворяване на най-належащите нужди на социално слабите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 0
Над 200 представители на НПО от цялата страна и гости от местни и национални институции ежегодно дискутират по теми свързани с младежкото участие, младежкото предприемачество, кариерното развитие, неформалното образование, доброволчеството, младежките политики за заетост и др.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 0
Община Варна ежегодно финансира „Програма за финансиране на проекти, осъществявани от НПО, за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ на дирекция „Превенции“, приета с Решение на Общински съвет – Варна.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 1
Партньорството между община Варна и спортните клубове постига утвърждаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 1
Основната цел на проекта е повишаване ролята на НПО в процеса на програмно бюджетиране.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
Oрганизация: Фондация Бауерзакс
Партньор: Форум за наблюдение и анализ на публични политики, България
Проектът цели засилване активността на гражданите и НПО и включването им в процесите на обсъждане на въпроси, касаещи териториалното развитие на Пловдив.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
Проект „Активно гражданство – подходът Бауерзакс“ цели повишаване на степента на гражданско участие в процеса на вземане на решение на местно ниво и решаването на три проблема: липса на информация; ниско ниво на доверие към институциите и нарушен диалог между граждани и местна власт, вкл. отсъствие на разработени механизми за гражданско участие в община Пловдив.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 септември 2015
Номинации: 7
Проектът е насочен към въвеждане на добри практики за гражданско участие в България, като крайният резултат е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 септември 2015
Номинации: 1

Проектът се изпълни в партньорство на Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” с район „Триадица” на Столична община и с финансовата подкрепата на Столична община „Програма Европа 2013 г.“. Проектът бе реализиран юни – октомври 2013 г., в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

Основна цел на проекта беше да се насърчи активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизми за допитване, публична консултация и обществен дебат по въпросите касаещи живота и интересите на гражданите в даден район.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 март 2015
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]