Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Гражданско участие
Проектът имаше за главна цел да допринесе за усъвършенстване на цялостния процес по провеждане на обществени консултации в България.

Име на проект: Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения

Oрганизация: Сдружение “Асоциация на юристи за развитие на правото в обществен интерес и хармонизиране на българското и европейското право”

Партньори: Сдружение "Журналисти за прозрачно управление", България
Сдружение „Професионално обединение на държавните служители”, България
[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
Изпълнението на проекта цели създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво.

Oрганизация: СНЦ "Форум гражданско общество"
[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
Целта на проекта е чрез провеждане на събития "Диалог в тъмното" да се създадат условия за изграждането на антидискриминационно национално законодателство и включваща социална среда чрез практикуване на диалог чрез заедност, за да се преодолеят негативните нагласи и предразсъдъците между различните обособени групи в обществото.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
Партньор: Фондация "С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"

Проектът цели насърчаване на доброволчеството в селата Златна Панега, Брестница и Орешене, община Ябланица и е насочен към местната младежка общност, която в преобладаващата си част се състои от роми.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1

Целта на про­екта „Стратегия за дъл­гос­рочна зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за спаз­ване на човеш­ките и граж­дан­с­ките права в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване” е да повиши при­носа на НПО при раз­ра­бот­ва­нето на поли­тики и при взе­мане на реше­ния за май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване от инс­ти­ту­ци­ите на местно, реги­о­нално и наци­о­нално ниво.

Сдружение „Родилница в пар­т­ньор­с­тво с Фондация „Родители за родители“
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
ДУНАВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ - Свищов
Целта на проекта е насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
Основната цел на проекта е повишаване ролята на НПО в процеса на програмно бюджетиране.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
Проектът има за цел да инициира и създаде междусекторно партньорство между бизнес, НПО, местна и централна администрация и гражданската общност за справяне с обезлюдяването и младежката безработица.
Целеви групи на проекта са НПО сектора, администрацията, бизнеса от областите Ловеч, Плевен, В. Търново; донори; населението в Ловешка област.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
Целта на настоящия проект е да се изгради Смолянски Обществен фонд - Читалища, който да даде възможност на читалищата, НПО и местна власт заедно да споделят отговорности, ресурси и усилия за провокиране и подкрепа на граждански инициативи в гр. Смолян и селата в общината, за решаване на конкретни местни проблеми с участието на местните общности.
Партньор: Сдружение "Плевенски Обществен Фонд - ЧИТАЛИЩА", България
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
Целта e консолидиране на усилията на учебните заведения от община Велинград и инициирането на ефективен диалог с местната и регионална власт, така че да се постигне конкретно планиране за преодоляване на дефицитите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]