Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Водещата идея за поректа бе желанието на гражданите тяхното мнение да бъде взето под внимание както при решаване на  дългосрочни въпроси за развитието на общината, така и за проблеми, свързани с реконструкция на инфраструктурата, обслужването, сметосъбирането и други проблеми в квартала и населеното място, за опазване на обществения ред и контрол върху специфичните дейности, засягащи живота в местната общност.

Да се изгради действено партньорство между кварталните, кметските и обществените съвети и органите на местното самоуправление, чрез което местната власт да се доближи още повече до проблемите на хората за успешното им  решаване.

Да се повиши ролята на гражданите за осъществяване на обществен контрол при разпореждането с обекти – общинска собственост, опазване на обществения ред и собствеността на гражданите.

Приоритетите на практиката се изразяват в съвместно решаване на проблемите на местната общност, с участието на обществените съвети при тяхното формулиране, обсъждане и дискутиране.

Практика

Кварталните, кметските и обществените съвети са структури на общността, които се изграждат по инициатива на населението и осъществяват своята дейност на доброволен принцип. Нямат политически характер и не се занимават с политическа дейност. Функционират на доброволен принцип на основата на нормативна база, приета от Общинския съвет и собствени правила за действие.

 

Съветите:

 • Извършват текущ контрол по изпълнението на договорите по обществени поръчки за строителство и всички други строително-монтажни работи на имоти – общинска собственост на тяхна територия, чрез определени с решение на кварталния съвет негови представители. При констатирани от тях нередности, същите незабавно сигнализират кмета на общината.
 • Изразяват  становище по предложения внасяни в Общински съвет – Ловеч за разпореждане с общинско имущество на територията  в квартала или населеното място, които се депозират в деловодството на Общинския съвет.
 • Председателите на кварталните съвети са определени със заповед на кмета на общината за актосъставители по наредбите на Община Ловеч за опазване на чистотата, зелените площи и обществения ред в кварталите.
 • Структурите на съветите се определят чрез избор по правила, определени в нормативната уредба, приета от Общинския съвет. Техните членове са включени в работни групи на Общинския съвет и общинската администрация.
 • Обучават се от администрацията и по проекти на други НПО. Участват при разработване на проекти по европейските фондове с предложения. Участват в обмяна на опит в други общински администрации – Плевен, Севлиево и др.

 

Практиката:

 • Стимулира инициативата на гражданите при решаване на проблемите на населените места и кварталите, където те живеят или работят.
 • Формира промяна в мисленето на хората от кварталите и селата, че решаването на проблемите зависи и от самите тях, че те лично могат чрез своите инициативи и предложения да участват в управлението и развитието на населеното място и така да променят начина на живот и жизнената среда, съобразно техните критерии.
 • Изгражда се действено партньорство между кварталните, кметските и обществените съвети и органите на местното самоуправление, чрез което местната власт се доближа до проблемите на хората и заедно се търси възможността за успешното им  решаване.

 

Съветите:

 • Изразяват становище относно благоустройствени и комунални мероприятия, които е необходимо да се проведат в населеното място и стопанисването на обектите - общинска собственост на тяхна територия.
 • Осъществяват партньорство при контрола по изпълнението на договорите по обществени поръчки за строителство. При констатирани от тях нередности, същите незабавно сигнализират кмета на общината. Писменото становище на съветите е задължително условие при разглеждане на предложение в Общинския съвет, касаещо тяхна територия.
 • Извършват текущ контрол по изпълнението на договорите по обществени поръчки за строителство и всички други строителни работи на имоти – общинска собственост на тяхна територия, посредством определен от тях представител. При констатирани нередности се сигнализира незабавно кметът на общината, който взема необходимите мерки
 • В бюджета на общинската администрация са определени средства за всеки квартал, като решението за тяхното изразходване се взима от кварталния съвет, след съгласуване с управителите на етажна собственост. Съветите са отговорни за изразходване на бюджетни средства за благоустройство на кварталите и населените места по предложение на местните общности. За 2008 година кварталните, кметските и обществените съвети са “разпределили” изразходването на над половин милион лева. 
 • С решение на кварталните съвети е определен ден,  в който ежегодно се провежда Празник на квартала с участието на жителите му, на който по подходящ начин се отчита работата на кварталния съвет и се провежда народно увеселение.
 • В сайта на Общината се поддържа рубрика „Обществени и консултативни съвети”.

Основният аспект на устойчивост на практиката е създаденият местен капацитет за партньорство между съветите и местната власт в процеса на обогатяване на механизмите за прозрачност и достъпност. Предвидени са мерки за оптимизиране на нормативната база, с цел осигуряване на оптимално включване на новите идеи на гражданите  за формирането и използването на  механизми за прозрачност и достъпност на общинската администрация, като предпоставка за  дългосрочната устойчивост на практиката. Предвижда се включването на възможно най-широк кръг от експерти от местната администрация в съвместните срещи с представителите на кварталите и населените места. Така гарантираме привличането на по-голям кръг заинтересувани страни в този процес. Постигането на целите на практиката за развитие на бъдещите възможности за обогатяване на съществуващите практики за прозрачност и достъпност на администрацията сами по себе си гарантират устойчивостта. С реализиране на поставените цели ще утвърдим партньорството между кварталните, обществените и кметски съвети и администрацията, на базата на гражданския контрол на работата на администрацията и превенция на корупцията. По този начин ще гарантираме устойчивостта на резултатите на местно ниво, като опитът може да се приложи и в останалите квартали на град Ловеч.

Резултати

Посредством тази практика постигнахме:

 • Повишена гражданска активност и чувство за съпричастност
 • Пряко участие в процеса на вземане на решения на местно ниво
 • Обществена подкрепа и повишаване на доверието в органите за местно самоуправление
 • Ангажираност и съпричастност от страна на гражданите
Иноватор: ros
Дата на публикация: 03 юни 2010
Номинации: 5
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]