Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да формира активна потребителска позиция на пазара
чрез иновативни подходи у деца в неравностойно положение.

Партньори: Народно читалище „Христо Ботев - 1928” – с. Говедарци, Народно читалище „Христо Ботев - 1926” – с. Райово

Целеви групи на проекта са: 11 Библиотечни и читалищни специалисти, 13 деца от
Център за настаняване от семеен тип и 32 деца от социално слаби семейства.

Потенциални ползватели са 260 читатели на библиотеката на възраст 7 – 14 години и
80 деца от селата Говедарци и Райово.
Практика
Осъществени дейности:
1. Информиране и реклама:
• Изработени 300 броя информационни листовки
• Публикувана информация във фейсбук страницата на библиотеката и интернет
страницата на Община Самоков
• Осъществени две публикации в местните вестници и една информация за
излъчване по новините на местния телевизионен канал
• Информирани 4 500 потребители
2. Обучение на библиотекари:
• Проведено е обучение за 11 библиотечни и читалищни специалисти
3. Обучение на деца в неравностойно положение
• Определени теми на обучението
• Разработени материали
• Осигурени източници и ресурси в помощ на обучаваните
• Проведени образователни игри и работилници за 45 деца
• Запознаване с нелоялни търговски практики
Резултати
- Повишен е капацитетът на библиотечните и читалищни служители;
- Формирана е активна потребителска позиция на деца в неравностойно
положение;
- Изградени са навици за отговорно отношение към парите и умения да ги харчат
разумно;
- Запознати са с източниците на формиране на приходите и разходите в
семейството;
- Изградени са умения да планират и спестяват доходите си;
- Повишена е информираността им относно правата и задълженията им на
потребители;
- Библиотеката се утвърди като център за информация на местната общност за
правата им на потребители и укрепна нейната значимост в обществото.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 155
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]