Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Управлението на общинската собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката в общината икономическа, социална, екологична. Същевременно общината разполага с малко ресурси за поддръжка и функциониране на общинската собственост. Това в голяма степен я лишава от възможност за същинско управление на тази собственост, което понякога води до разпореждане без предварителен и задълбочен анализ, поради липсата на финансови средства. Осъзната бе необходимостта от подобряване защитата на общинската собственост и от мерки за по-голяма прозрачност в действията на общинската администрация.
Практика

Основна цел на иновационната практика бе повишаване качеството на информационното обслужване на граждани и фирми за постигане на прозрачност и ефективно управление на общинската собственост и повишаване приходите на общината. А специфичните цели бяха:
- улесняване достъпа до актуална и достоверна информация за състоянието на всеки имот общинска собственост;
- повишаване качеството на услугите при обслужване на граждани и фирми;
- осъществяване на активен маркетинг;
- постигане на прозрачност и публичност при управлението и приватизацията на общински обекти и фирми;
- изграждане на визия за управлението на общинските имоти.

Община Карнобат постига поставените цели с финансовата подкрепа на Министерството за международно развитие на Великобритания, и местни партньори СНЦ-Агробизнесцентър-Карнобат; ОЦУИГ-Карнобат и РАО Тракия .

Практиката се осъществява на следните стъпки:
- Привличане на гражданите към процеса на изготвяне и изпълнение на Наредби на ОбС и контрол върху провежданите процедури за разпореждане с общинска собственост, с цел прозрачност и публичност в действията на общинската администрация;
- Изграждане и поддържане на информационна база данни на общинските активи за ефективно и ефикасно управление с цел автоматизация на процесите на регистрация на общинските имоти и контролиране процеса на стопанисване.
- Излъчване на тематична поредица Как да участваме в общинските търгове? , в която се изясняват условията на търга и гражданите са запознават с необходимите документи за участие в общинските търгове;
- Публично представяне на предлаганите общински обекти чрез обяви, репортажи, информационни бюлетини и др.;
- Анкетно проучване за постигнатите резултати и цялостния ефект от реализирането на иновационната практика.
Резултати

Изградена е база от данни на имотите общинска собственост
- Създадени са регистри на общинските имоти под наем, предоставените на концесия обекти, приватизираните обекти и сключените договори за отдаване;
- Реализирани са 5 телевизионни репортажа от проведени търгове и 7 за обекти, предмет на търгове;
- Осъществена е тематична поредица Как да участваме в общинските търгове? ;
- Издадени са 200 бр. информационен бюлетин;
- Ефективно управление на общинската собственост;
- Прозрачност на процеса на обявяване и провеждане на общински търгове;
- Улесняване работата на Общинската администрация;
- Създаване на широки партньорства между Община Карнобат, бизнеса, обществените организации и държавата;
- Повишаване на доверието в Общинската администрация;
- Увеличаване приходите на общината.
Иноватор: Мариана Димова
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 38
Мариана Димова
Заместник кмет
Карнобат - 8400
бул. България 12
Tel:(0559) 28 14
Fax:(0559) 71 65

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]