Foundation for Local Government Reform
Гласувайте онлайн!
прегледана: 10702

Фондацията за реформа в месното самоуправление в рамките на програма ЛОГИН , Международната информационна мрежа на местните власти, обяви конкурс за най-добра практика на регионално/професионално сдружение на местните власти в България.

До крайния срок 8 юни 2007 г. в конкурса постъпиха за участие 13 практики, представени от 5 сдружения - 4 регионални и 1 професионално.

Практиката победител ще бъде оповестена на тематичен семинар, който ще се проведе на 5 юли 2007 г. в София, а регионалното сдружение - неин автор ще получи скромно финансово поощрение.


Включете се и вие в избора на най-добра практика - нека вашите ориентири бъдат:

  • навременност,
  • оригиналност и
  • най-добро съотношение "разходи-резултати"!

Изберете своята практика и гласувайте за нея до 29 юни 2007 г.!

Разгледайте практики и гласувайте онлайн!

Асоциация на българските черноморски общини


ЕНЕРБИЛД: Публично-частно партньорство за интегрирано повишаване енергийните характеристики на общински сгради - АБЧО 

Проектът ЕНЕРБИЛД: Публично-частно партньорство за интегрирано повишаване енергийните характеристики на общински сгради е пилотен модел за енергийно обследване на публичния сграден фонд и създаване на схема за подобряване на енергийните характеристики на сградите в общините Белослав, Бяла и Аксаково. Проектът е разработен от Асоциацията на българските черноморски общини като инициатива за обединение усилията на трите общини за създаване на публично-частно партньорство и се реализира със съдействието на екипа на Асоциацията.

Номинирай! 


Създаване на три енергийни агенции на територията на Черноморския регион - АБЧО 

По инициатива на Асоциацията на българските черноморски общини в Черноморския регион са създадени три агенции за управление на енергията – Черноморска регионална агенция за управление на енергията – Варна, Регионална агенция за управление на енергията – Бургас и Агенция за управление на енергията – Добрич. Агенциите са създадени в рамките на разработени и осъществени от Асоциацията на българските черноморски общини проекти, реализирани с финансовата подкрепа на програмите SAVE ІІ и “Интелигентна енергия за Европа” на Европейската Комисия, Генерален Директорат “Енергия и транспорт”.

Номинирай! 


Изграждане на Черноморска общинска мрежа за превенция на наркомании 

Инициативата за изграждане на Черноморска общинска мрежа за превенция на наркомании се въвежда от АБЧО през 2003 г. с цел намаляване зависимостта от наркотици сред подрастващото поколение в Черноморския регион. За целта Асоциацията на Българските Черноморски Общини разработва проект в партньорство с местните власти, неправителствени организации от региона и с участието на международни партньори от Англия и Италия. Основната задача на проекта е да се мотивират младите хора между 14 и 25 г. да се въздържат от употребата на наркотици.

Номинирай! 


Създаване на „Център за обучение и квалификация” към АБЧО 

През 2002 г. АБЧО създаде “Център за обучение и квалификация”, като част от изпълнението на проект "Иновационни практики за мобилизиране на общинските ресурси" , осъществяван с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление.

Идеята за създаването на центъра за обучение бе провокирана от необходимостта за повишаване квалификацията на общинските служители и съветници и в изпълнение на целта на АБЧО за предоставяне на качествени услуги, между които и провеждане на обучения.

Номинирай! 


Сертифициране на АБЧО по международен стандарт ISO 9001:2000 за управление на качеството 

През 200 4 г. АБЧО стартира дейности като пълноправен партньор в трансевропейски проект “ИдеКва – Укрепване на регионалната идентичност на туристическите региони от Балтийско до Егейско море”, който се финансира по програма Интеррег Кадсес на Европейската Комисия. Проектът се координира от Инвестиционната банка на Провинция Бранденбург (Германия). Седемнадесет организации-партньори от пет държави (Германия, България, Унгария, Чехия и Румъния) обединиха усилия за реализацията на 38-месечната програма на проекта, чиято основната цел е да се обединят и популяризират атрактивни културни и природни туристически дестинации по оста свързваща Балтийско с Егейско море в маршрут с обща дължина 2700 км, като се стимулира запазването на регионалната им идентичност.

В рамките на проекта Асоциацията на българските черноморски общини разработи и въведе система за управление на качеството и бе сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000 през март 2006 г.

Номинирай! Регионално сдружение на общините “Марица”


Българо-гръцки проект за обмяна на опит за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините – РСО “Марица” 

От 16 до 29 април 2007г. в гр. Александруполис, Република Гърция, Регионално сдружение на общините “Марица” проведе обучение по Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините, финансиран по Програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”. Участие в обучението взеха 20 общински служители от 11-те общини-членове на Сдружението и служители на Областната администрация Хасково.

Номинирай! Асоциация на дунавските общини „Дунав”


Провеждане на обучителни пътувания в чужбина за представители на местните власти - АДО "Дунав" 

АДО „Дунав” създаде традиция за провеждане на обучителни пътувания в чужбина за своите общини-членове. В периода 2004 - 2007 г. АДО „Дунав” проведе четири такива пътувания в Унгария, Великобритания и Италия (2), на които представителите на местната власт, на бизнеса и НПО имаха възможност да обменят опит и да осъществят контакти с чуждестранни местни власти, организации, институции и с българските посолства с цел сътрудничество, побратимяване и привличане на инвестиции.

Номинирай! 


Лобистка кампания за осигуряване на средства на Дунавските общини за борба с популациите на комари - АДО "Дунав" 

Вече три поредни години АДО „Дунав” успешно лобира пред Министерството на финансите за отпускане на целева субсидия на Дунавските общини за справяне с един от сериозните проблеми в крайречните области - голямата популация на комари.

Номинирай! 


Разработване на системи за управление и контрол 

В края на 2006 и началото на 2007 г. Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" проведе кампания за осигуряване на своите общини-членове с типови разработки на системи за управление и контрол. Системите бяха разработени от група експерти и предоставени на общините, като успоредно с това бяха проведени и разяснително-информационни семинари за общинските служители.

Номинирай! Национално сдружение на секретарите в Република България


Наръчник на секретаря на община 

Настоящият наръчник има за цел да подпомага работата на секретарите на общини, като прави опит да систематизира и коментира основните нормативни актове и дейности, отнасящи се пряко или косвено до нашето професионално ежедневие. Преценихме, че ще бъде изключително полезно, освен това, да предложим и някои процедури и положителни практики, реализирани ефективно в общинските администрации. За още по-голямо улеснение, особено за новоназначените колеги, включихме в Наръчника и образци на формуляри и оперативни документи, необходими за изпълнение на отделни процедурни дейности и практики. Приложихме и примерни наредби, правилници и инструкции, свързани с отговорностите на секретаря на община и имащи изключително значение за качествената работа на общинските администрации.

Номинирай! 


е-Консултации за секретари на общини 

е-Консултациите за секретари на общини са нова електронна услуга за членовете на НАСО РБ и се наложи като една от най-използваните и най-полезни през последната година. По e-mail членовете периодично, при спешна необходимост задават въпроси и получават отговори в реално време по актуални въпроси и казуси. Често се получават по повече от няколко отговора и предложения, в т.ч. и от други колеги-експерти по актуалния въпрос или казус от съответните общински администрации. За период от една година са направени над 50 консултации, свързани с практики по прилагане на нормативни актове – по атестация, определяне на възнаграждения, трудовоправни, прилагане на ЗОП, ЗДСл, ЗА и др. Към момента те са над 90, а броя на подадени предложения и становища – над 100.

Номинирай! 


е-Информация (е-Инфо) 

е-Инфо е дейност, стартирала в началото на 2007 г. Новата информационна услуга включва периодично публикуване на информация за текущи програми за кандидатстване с проекти по линия на донори, министерства, ведомства и организации, в т.ч. и от електронния бюлетин на ФРМС. Подборът се извършва в офиса на асоциацията и обхваща тематична насоченост на програмите, с пряко отношение към общинските дейности, в т.ч. и към дейността на секретарите. Така членовете пестят време да търсят подобна информация в огромния поток от такава, както и имат възможността да заявяват необходимост от информация с конкретна тематична насоченост, която се предоставя своевременно до всички. Към момента са предоставени на членовете 9 е-Информации, в т.ч. и две по заявена от членовете тематика.

Номинирай! 


Асоциация на родопските общини

Общи туристически маршрути свързват Родопите с Егейско море (Бяло море) - АРО 

Проектът “Без граница утре”, финансиран по програма ФАР-трансгранично сътрудничество България-Гърция целеше да популяризира развитието на туризма и да създаде общ туристически продукт- общи маршрути, които да свързват Смолян и Ксанти, Родопите и Егейско море (Бяло море).

Проектът имаше за цел представители на местни власти, млади хора, медии и туристически организации от област Смолян (Смолян, Чепеларе, Неделино, Девин, Рудозем, Мадан, Баните и Доспат) и Ксанти, Керамоти и Хрисуполи от префектурите Ксанти и Кавала в Гърция на място да се запознаят с историческото наследство и да получат информация за промените, настъпили в пограничните райони на Смолян, Ксанти и Кавала от древността до наши дни.

Номинирай! 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]