Foundation for Local Government Reform
Изготвени доклади
прегледана: 4564
Представяме на вниманието ви (или Готови са) докладите, изготвени в резултат на реализирани дейности по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“

Докладът „Правната рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречки за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината“ е изготвен в резултат на реализираните дейности:

1) Преглед на законовите и подзаконови нормативни актове за местно самоуправление в общините с районно деление в България;
2) Набиране, анализ и оценка на първична информация за пречките за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината, осъществено чрез прилагането на три изследователски инструмента - анкетно проучване, дълбочинни интервюта и фокус-групи;
3) Обобщаване и структуриране и резултатите от изследванията в Доклад.

Докладът „Законодателна и институционална рамка на градове с районно деление от европейски страни със сходни на България характеристики“ представя резултатите от извършените дейности:

1) Набиране и анализ на информация за законодателната и институционалната рамка на градове с районно деление от европейски страни със сходни на България характеристики;
2) Събиране и систематизиране на добри практики за участие на гражданите от европейски страни.

При изготвянето на докладите е взето под внимание и проведеното обществено консултиране за потвърждаване/верифициране на резултатите от проучванията на проведените 3 кръгли маси по проекта – в гр. Пловдив в края на 2020 г. и в градовете София и Варна в периода февруари-март 2021 г.

Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Прикрепени файлове
Доклад_Европейски опит градове с райони.pdfДоклад_Европейски опит градове с райони.pdf
Доклад_Правна рамка райони и пречки пред гражданите.pdfДоклад_Правна рамка райони и пречки пред гражданите.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]