Foundation for Local Government Reform
Над 70 главни архитекти
прегледана: 6410

Н а 16 и на 17 ноември 2006 год. в София Фондацията за реформа в местното самоуправление и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Областна колегия София-град, организираха семинар на тема "Реконструкция на съществуващи сгради - правни и технически аспекти".

В обучението участваха над 70 главни архитекти и главни инженери на общински администрации в Р България, както и частни проектанти, имащи отношение към процеса на преустройство на съществуващи сгради.

По време на семинара беше предоставена актуална информация за действащата нормативна уредба в страната и предстоящите процеси на хармонизиране с европейските стандарти. Участниците имаха възможност да се запознаят и да коментират реални казуси на преустройства на сгради, да задават въпроси и да дискутират по конкретни теми от своята практика.

Лекторите на семинара бяха водещи специалисти в областта на реконструкцията на сгради и представители на изпълнителната власт: инж. Соня Георгиева, н-к отдел Хармонизация на техническата нормативна уредба в МРРБ, н.с. инж. Георги Кордов от НИСИ, представители на Дирекция Архитектура и градоустройство на Столична община, Георги Даракчиев, директор на Дирекция Строителство , инж. Красимир Петков, главен инспектор в отдел Строителен контрол на ДНСК и др.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]