Foundation for Local Government Reform
Нов проект
прегледана: 4693

През ноември 2014 г. ФРМС съвместно с Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия започна работа по проект „Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие”.

Включването на гражданската енергия във формирането и реализацията на политиката за регионално и местно развитие (ПРМР) е ключова за повишаването качеството на живот, намаляването на бедността, социалното включване и достъпа до основни услуги.

Цел на проекта е осигуряване на ефикасно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на ПРМР.

Специфична цел на проекта е подобряване гражданския капацитет и създаване на работещи форми за реално участие на гражданите и техните организации в процеса.

Планира се постигането на повече знанията и умения у гражданите, създаване на подходяща законодателна и институционална рамка за гражданско участие и осигуряване на подкрепа на всички нива.

Основните продукти от проекта ще бъдат анализ на пречките пред гражданското участие в регионалната и местна политика, изготвяне на препоръки за законодателни и институционални промени, създаване и тестване на механизъм за гражданско участие в ПРМР, тематични обучения, подкрепяща обществена кампания.

Целеви групи на проекта са вземащите решения по регионалното и местно развитие на централно, регионално, областно и общинско ниво, служителите в публичната администрация и граждански организации.


Проектът "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]