Foundation for Local Government Reform
Обществен форум - Варна
прегледана: 2794
В края на юли 2021 г. беше положено началото на „Обществен Форум – Варна“ – едно от събитията, маркиращо изпълнението на дейност по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“ (изпълняван в партньорство от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.), свързана с провеждането на форум процес, състоящ се от поредица структурирани публични дискусии по модела „Обществен форум“, реализирани в трите града с районно деление – София, Пловдив и Варна.
Провежданият форум процес е съществен етап от реализацията на проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, чиято основна цел е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна, и включва провеждането на 3 форум-сесии във всеки един от градовете с районно деление.
На форум-сесиите заинтересованите страни (граждански организации и активни граждани, организации на бизнеса, общински служители и общински съветници, представители на централни и местни медии) участваха чрез излъчените свои представители, като целта бе всяка група след проведените обсъждания да представи позиция, която да бъде отчетена в предлаганите решения по дебатираните проблеми.

На 23 юли 2021 г. от 10.00 до 12.30 ч. в зала „Юнашки салон“ (бул. „Христо Ботев“ №1), бе проведена първата структурирана публична дискусия по модела „Обществен форум“ в гр. Варна.
На форум-сесията в резултат на приложения структуриран процес на обсъждане и дебатиране между заинтересованите страни, бе решено работата на Форума да бъде насочена към изготвяне на механизъм за гарантиране участието на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики.

За изказванията, дебатите и резултатите от Първа форум сесия бе съставен подробен Протокол, който да послужи като отправна точка в работата на следващата сесия на Форума.

Втората сесия от поредица от три Структурирани публични дискусии по модела „Обществен форум“, бе проведена на 17 септември 2021 г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. отново в зала „Юнашки салон“ (бул. „Христо Ботев“ №1), гр. Варна.

Следвайки приетите решения на първата сесия на Обществен форум-Варна, при провеждането на Втората сесия работния процес бе фокусиран върху изработването на Механизъм, осигуряващ активното включване на гражданите и техните организации в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики, стъпил на добрите практики и опит в тази сфера, което ще повиши капацитета на вземащите решения, служителите в администрацията и гражданите за прилагането на по-ефективни и демократични процеси на вземане на местни решения.

За работата и резултатите от проведената Втората сесия на Форума бе съставен Подробен протокол.
Стъпвайки на резултатите и решенията от вече проведените две сесии на Обществен форум-Варна, на проведената на 8 октомври 2021 г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. отново в зала „Юнашки салон“ (бул. „Христо Ботев“ №1), гр. Варна, Трета сесия, работата на Форума бе фокусирана върху провеждане на дискусия относно предложение за обсъждане, постигане на съгласие относно текстовете и консенсус за внасяне за разглеждане от Общински съвет Варна на Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации и обсъждания със заинтересованите страни на територията на община Варна, като действащ механизмът, осигуряващ активното включване на гражданите и техните организации в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики.

Решенията от Третата форум-сесия са отразени в изготвения подробен Протокол.

Проведеният форум-процес в община Варна ще бъде надграден при предстоящата обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие в общините с районно деление, която предвижда провеждането на три кръгли маси в градовете София, Пловдив и Варна.
Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Image Image
Image Image
Image Image
Image
Прикрепени файлове
IMG_20210723_101308.jpgIMG_20210723_101308.jpg
IMG_20210723_101316.jpgIMG_20210723_101316.jpg
IMG_20210723_101319.jpgIMG_20210723_101319.jpg
IMG_20210917_102146.jpgIMG_20210917_102146.jpg
IMG_20210917_102148.jpgIMG_20210917_102148.jpg
IMG_20210917_102156.jpgIMG_20210917_102156.jpg
IMG_20210917_102446.jpgIMG_20210917_102446.jpg
П-1 форум-сесия I (23.07.2021) - Варна.pdfП-1 форум-сесия I (23.07.2021) - Варна.pdf
П-2 форум-сесия II (17.09.2021) - Варна.pdfП-2 форум-сесия II (17.09.2021) - Варна.pdf
П-3 форум-сесия III (08.10.2021) - Варна.pdfП-3 форум-сесия III (08.10.2021) - Варна.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]