Foundation for Local Government Reform
Подкрепено от ФРМС
прегледана: 5924


Интегрирано административно е-обслужване: Тетевен и Габрово


Кога: 25 май 2005 г. от 9.30 ч.

Къде: Тетевен

Какво: По време на посещението на президента Първанов в Община Тетевен ще бъде демонстрирана нова форма на интегрирано административно обслужване: официална електронна връзка за комуникация между пет регионални институции - Окръжен съд, Районно управление "Социално осигуряване", Териториална данъчна дирекция, РИОКОЗ и Областна администрация.

Новото: Документи за изпълнението на 7 от най-търсените общински услуги за граждани и фирми ще се осигуряват по електронен път, без да се налага посещаване на институциите - често и в друг град.
Примери: Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 36, ал. 7 от ДПК; Удостоверение, че лице не е в производство по ликвидация или несъстоятелност и не е обявен банкрут; Удостоверение за актуално състояние на фирма; Удостоверение за липса на осигурителни задължения; Удостоверение, че даден имот не е държавна собственост; Сертификат за контрол нивото на шума и осветлението в търговски обекти.

Фактите: През февруари 2005 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (ААМР) стартира проект "Интегрирано административно обслужване на местно ниво". За пилотни общини са избрани Габрово и Тетевен с изградени и добре функциониращи Центрове за услуги и информация на гражданите.

Проектът предвижда общинските администрации съвместно с териториалните институции и ведомства да създадат организационни и технологични възможности за осигуряване на комплексни административни услуги, отговарящи на най-високи стандарти за качество.

Проектът протича в три фази:

В първата фаза в общините се сформират екипи, които съвместно с експертите на ФРМС работят за: оптимизиране работата с деловодната система и специализираните програмни продукти с цел предстояща комуникация с външни за общината институции; актуализация на вътрешните правила и засилване контрола по изпълнение на услугите. Съгласуват се и изградени официални канали за служебен обмен на информация и документи между институциите.

Във втора фаза общинските екипи съвместно с представители на регионално представените институции и ведомства анализират възможностите и разработват схема за предоставяне на интегрирани услуги.

В трета фаза механизмът за служебен обмен на документи и информация се реализира на практика. Като допълнение на проектните дейности се тества и електронна връзка с големи селски кметства.

Реализирането на пилотния проект "Интегрирано административно обслужване на местно ниво" ще доведе до облекчаване тежестта на изискванията по регулаторните режими за бизнеса, намаляване на бюрократичните процедури, намаляване на времето и разходите за извършване на услугите, увеличаване ефективността на работата на администрациите и удобството за гражданите и бизнеса.

За повече информация:

Тодор Младенов, координатор проект, ФРМС

0898 71 57 47

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]