Foundation for Local Government Reform
Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017
прегледана: 4352

С подкрепата на Съвета на ЕвропаУдължен срок за участие: 31 март 2017!


Авторите на първите две практики във всяка категория ще получат награда пътуване до Страсбург, Франция, и посещение в Съвета на Европа.

Програмата е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа и в България се реализира с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България. До този момент е изпълнявана успешно в редица европейски страни: Армения, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария, Швейцария.

В България Програмата се реализира в периода октомври 2016 г. - май 2017 г. и е насочена към идентифициране, постигане на публично признание и разпространение на най-добри практики между общините в България. Програмата за най-добри практики в местното самоуправление в България прилага системен подход, съгласно който се избират най-добрите практики, реализирани от общини в България през последните 18 месеца, по предварително идентифицирани теми.

В конкурса приоритетно участват практики, реализирани по модел и инициатива на самите общини участнички. Не се насърчава кандидатстването и няма да бъдат оценявани практики, реализирани по модели / схеми, финансирани по национални и европейски програми в групи общини. Участващите в конкурса добри практики се оценяват, отличават и разпространяват сред останалите общини в страната.

Тематични области на конкурса 2016/2017

В първото издание на Програмата за най-добри практики в България тематичните области са три:

 I. Общинска подкрепа за граждански инициативи

В тази тематична област ще се състезават практики, довели до въвеждане на нови решения на местно ниво в резултат на предложения на граждани и НПО, както и практики на подпомагане на инициативи на социално-икономическите партньори чрез институционална и друга подкрепа за проекти на граждани, училища, читалища, НПО, обществени и консултативни съвети и други форми за участие на гражданите в процеса на вземане на решения и др. Ще се приветства участието на практики със и за младите хора.

 II. Нови технологии и решения в управлението

Очаква се в тази тематична област да бъдат представени практики на въвеждане на нови технологии и решения в общинското управление, административното обслужване, инфраструктурното и пространствено развитие, транспорта, публичните услуги, паркирането, туризма и др., вкл. мобилни приложения, отворени данни, интернет базирани платформи, модерни или зелени технологии и решения и др.

 III. Социални иновации и партньорства

В тази тематична област интересът се очаква да бъде съсредоточен върху примери за социални иновации като: решаване на демографския проблем, грижи за възрастни хора, социални услуги, социални предприятия, осигуряване на равен достъп до образование и здравеопазване и социална подкрепа, активно включване на потребителите и др., като високо ще бъдат оценявани комплексният и интегриран подход, синергията от участие и взаимодействие на различни институции, организации и граждани в реализацията на практиката.

Етапи на реализация на Програмата:

      Дейност                                                                                             Период на осъществяване

1        Информационна кампания                                                                     ноември - декември 2016 г.

2        Набиране на практики за участие в конкурса                                         януари - февруари 2017 г.

3        Оценка и награждаване на най-добрите практики                                   март - май 2017 г.

 Критериите при оценка на практиките са:

 1. Релевантност и въздействие

Инициативата решава реално съществуващ местен проблем, от голямо значение за местната общност, който снижава качеството на живот на голям брой хора или съществува от дълго време. Реализацията на практиката довежда до решаване на проблема и до повишаване качеството на живот на местната общност.

2. Публичност и прозрачност

Практиката трябва да бъде публична във всичките й аспекти - да са привлечени всички заинтересовани страни при подготовката и реализацията, да е осъществен широк консултативен процес. Етапите на реализацията и резултатите следва да са публично оповестени и популяризирани.

3. Иновативност

Практиката трябва да демонстрира въвеждането и прилагането на нов продукт, практика, услуга, процес или нов начин на организация към решаването на конкретни проблеми на местната общност.

4. Устойчивост

Добрата практика трябва да е устойчива управленска иновация, т.е. да не е еднократно събитие и да води до устойчиви резултати. Например, дори и най-ефикасното еднократно изчистването на боклука от тротоара не е най-добра практика, докато систематичното събиране на отпадъци от домакинствата и изграждане на съоръжение за обезвреждане им може да се превърне в такава.

Формуляр за описание на добра практика можете да намерите на страницата на ФРМС www.flgr.bg

 

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ ИМАТ ПРАВО И СА ПОКАНЕНИ ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРСА ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ 2016/2017!
Всяка община може да участва в конкурса с по една практика във всяка тематична област.


Моля, изпратете попълнения формуляр за кандидатстване на [email protected]

Удължен срок за участие: 31 март 2017!

 

Best_Practices_2016_presentacia.pdf


*****************************

Чуйте представянето на Програмата 'по БНР, 'Евранет Плюс'', 11.01.2017 г.
http://bnr.bg/vidin/post/100782162

*****************************

1 април 2017: Приключи набирането на добри практики от българските общини за участие в Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017

В конкурса учатват 29 практики от 19 общини и 1 район, като две от практиките участват в по две категории.
В тематична област "Общинска подкрепа за граждански инициативи" се състезават 10 практики.
В тематична област "Нови технологии и решения в управлението" участват 7 практики.
В тематична област " Социални иновации и партньорства" се конкурират 14 практики.

До края на месец април 2017 практиките ще бъдат оценени от жури независими експерти.

Авторите на първите две практики във всяка категория ще получат награда пътуване до Страсбург, Франция, и посещение в Съвета на Европа.

Благодарим на всички участници за приноса им в провеждането на конкурса!

Програма за добри практики в местното самоуправление в България се реализира в България в периода октомври 2016 г. - май 2017 г. с подкрепата на Съвета на Европа.

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Съвета на Европа. Възгледите, изложени тук, по никакъв начин не могат да се считат заофициална позиция на Съвета на Европа.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]