Foundation for Local Government Reform
Процедура за определяне на изпълнител
прегледана: 4433
На основание чл. 1, ал. 1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) със седалище в гр. София, и адрес на управление: гр. София 1504, ул. Сан Стефано 22А, ет. 2, адрес за кореспонденция гр. София 1784, ж.к. Младост 1, ул. „Йерусалим”, бл. 51, офис 2, тел.: 02/976 89 89, факс:02/976 89 30, Интернет адрес: www.flgr.bg , лице за контакт: Николета Петрова Ефремова, на длъжност ръководител проект, тел.: 02/976 89 32
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №07-23-71-С/06.02.2008 г.обявява процедура за определяне на изпълнител – открита процедура с обект:Организиране и провеждане на събития (3 кръгли маси и две конференции), в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”, финансиран по ОПАК, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София 1784, ж.к. Младост 1, ул. Йерусалим, бл. 51, офис 2 всеки работен ден от 09.30 ч.до 17.30 ч.
 
Оферти се подават на адрес:
гр.София 1784,
ж.к. Младост 1,
ул. Йерусалим, бл. 51, офис 2
до 15 часа на 7 май 2009 г.
 
Прикрепени файлове:
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]