Foundation for Local Government Reform
Разработване на общински планове за развитие
прегледана: 6549
Фондацията за реформа в местното самоуправление издаде "Методически указания за разработване на общински планове за развитие", подготвени от авторски колектив на ФРМС - Консулт с ръководител Здравко Сечков.

Методическите указания имат за цел да подпомогнат общините при привеждане на съществуващи планове и стратегии в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и при разработването на Общински планове за развитие (ОПР), като поставят процеса на планиране и програмиране на единна методическа основа.

Методическите указания нямат задължителен характер за органите на местното самоуправление, но доколкото те осигуряват процес на планиране на широка обществена основа и съответствие с плановите стратегически документи на по-горните нива на планиране, използването на тези указания в процеса на разработване на ОПР и Програмата за реализация на общинския план за развитие (ПРОПР) може да осигури включването на планираните програми и дейности в Националната оперативна програма за регионално развитие (НОПРР) и програмното допълнение към нея, което е предпоставка за финансирането им. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие.

Методическите указания показват взаимовръзките на ОПР със стратегическите планови и програмни документи за регионално развитие, разработвани на национално и областно ниво и ниво "район за планиране", като регламентират и координацията им във времето.

Общините в страната в скоро време ще получат методическите указания.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]