Foundation for Local Government Reform
Резултати
прегледана: 7949

Приключи конкурсът за финансиране на проекти в рамките на Програма "Подобряване на социалната среда" на ФРМС, с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюарт Мот".

На 3 октомври 2005 г., понеделник, в офиса на ФРМС се проведе Експертен съвет, който разгледа оценките на експертите по предложените проекти и взе следните решения:


Вх. No MOTT 3-2

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки и промени в бюджета.

Образованост - ценност и необходимост за развитето на младите хора

Организация: Читалище "Гоце Делчев" - с. Сливница, Община Кресна

Ръководител: Наско Николов Милев

Координатор: Людмил Георгиев Пандов

Общ бюджет на проекта: 4800 лв.

Финансиране от ФРМС: 3906 лв.

Собствен и партньорски принос: 894 лв.

Резюме на проекта

С проектът се цели подобряване на социалната среда чрез създаване на алтернативни форми на обучение за децата от ромски произход и то социално бедни семейства с оглед задържането им в учебния процес; придобиване на умения и познания за новите технологии и прилагането им на практика; организиране на курс за компютърна грамотност.

Вх. No MOTT 3-3

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки и промени в бюджета.

Интеграция и социализация на ромските деца в с. Микрево

Организация: Училищно настоятелствона СОУ "Отец Паисий" - с. Микрево, Община Струмяни

Ръководител: Елена Иванова Митрева

Координатор: Лиляна Запрянова Велкова

Общ бюджет на проекта: 4950 лв.

Финансиране от ФРМС& 3885 лв.

Собствен и партньорски принос: 1060 лв.

Резюме на проекта

Интеграция и социализация на ромските деца в с. Микрево чрез включването им общоселски и общински прояви; подобряване на социалната среда за децата от ромски произход и приобщаване на родителите им към процеса на възпитание в училище; сформиране на групи по интереси за стимулиране на културен и социален диалог между децата.

Вх. No MOTT 3-4

Проектът е одобрен за финансиране с корекции в бюджета.

Младежка инициатива за Струмяни

Организация: Читалище "Братя Миладинови" - с. Микрево, Община Струмяни

Ръководител: Калина Илиева Джаджова

Координатор: Светла Павлова Пецева

Общ бюджет на проекта: 4590 лв.

Финансиране от ФРМС& 3350 лв.

Собствен и партньорски принос& 1240 лв.

Резюме на проекта

Създаване на младежка организация с цел да се насърчи младежката активност в община Струмяни като се изградят умения за реализация на идеи посредством разработване на конкретни проекти; създаване на подходяща работна среда за младежите.

Вх. No MOTT 3-6

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки и корекции в бюджета.

Младежки парламент

Организация: Център за устойчиво развитие на Община Брацигово

Ръководител: Николай Симеонов Глухчев

Координатор: Николай Симеонов Глухчев

Общ бюджет на проекта: 5330 лв.

Финансиране от ФРМС: 3465 лв.

Собствен и партньорски принос: 1865 лв.

Резюме на проекта

Целта на настоящия проект е създаване на организация за овластяване на инициативните млади хора в Община Брацигово и активното им участие в живота на общността чрез формиране на Младежки парламент, обучение на младите хора на лидерски умения и създаване на формат за регулярни срещи между представителите на младите хора и местната власт за работа в младежката сфера за и със младите хора и иницииране на съвместни дейности, за излизане с конкретни предложения пред Общински съвет.

Вх. No MOTT 3-7

Проектът е одобрен за финансиране.

Повишаване на здравната културата на населението по отношение на воденето на ефективна борба с вредителите по домашните животни

Организация: Сдружение Център за младежки инициативи в Община Брацигово

Ръководител: Александър Петров Клянчев

Координатор: инж. Петя Георгиева

Общ бюджет на проекта: 8870.00 лева

Финансиране от ФРМС: 3600.00 лева

Собствен и партньорски принос: 5270 лв.

Резюме на проекта

Целта на проекта е повишаване на здравната култура на населението по отношение борбата с вредителите по домашните животни, чрез съгласувани и координирани действия между населението и администрацията на Община Брацигово. Чрез използване на местни ресурси вестник, радиовъзли и доброволци най-вече млади хора, ще бъде трайно ангажирано вниманието на населението от общината върху проблема. В дейностите по проекта ще се включат хора от различни възрасти: събиране, подготовка и разпространяване на информационни материали и акцията обезпаразитяване.

Вх. No MOTT 3-9

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки и промени в бюджета.

Консултативен център за деца

Организация: Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров" - Община Годеч

Ръководител: Велин Асенов Иванов

Координатор: Велин Асенов Иванов

Общ бюджет на проекта: 5170 лв.

Финансиране от ФРМС: 4000 лв.

Собствен и партньорски принос: 1170 лв.

Резюме на проекта

Създаване на Консултативен център за работа с деца, предоставящ образователни, психологически, логопедични и диагностични услуги за децата с увреждания.

Вх. No MOTT 3-10

Проектът е одобрен за финансиране с корекции.

Спорт за свободното време на децата от с. Пчелин

Организация: Народно читалище ''Просвета'' с. Пчелин, общ. Костенец, обл. Софийска

Ръководител: Георги Ангелов Георгиев

Координатор: Татяна Стоянчева Лазова

Общ бюджет на проекта: 4069 лв.

Финансиране от ФРМС: 3038 лв.

Собствен и партньорски принос: 1031 лв.

Резюме на проекта

Да се осигури равен достъп до занимания със спорт и алтернатива за използване на свободното време на децата и младежите в селото; сформиране на поне две спортни групи и провеждане на спортни състезания с деца от другите населени места; възстановяване и изграждане на спортна площадка в двора на читалището.

Вх. No MOTT 3-11

Проектът е одобрен за финансиране.

"Равен старт" - компютърно обучение

Организация: Народно читалище Просвета с. Пчелин, община Костенец, обл. Софийска

Ръководител: Георги Ангелов Георгиев

Координатор: Татяна Стоянчева Лазова

Общ бюджет на проекта: 5402 лв.

Финансиране от ФРМС: 3280 лв.

Собствен и партньорски принос: 2122 лв.

Резюме на проекта

Осигуряване на равен достъп до информация и изграждане на умения за работа с нови технологии на децата и възрастните в селото; равен старт за участие на пазара на труда; съботно-неделно компютърно обучение за деца и възрастни.

Вх. No MOTT 3-12

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки.

Административео-правен център за обслужване на хора с увреждания и възрастни хора

Организация: Народно читалище "Прогрес", община Костенец, обл. Софийска

Ръководител: Николай Димитров Хаджиниколов

Координатор: Славейко Любомиров Пеев

Общ бюджет на проекта: 4569 лв.

Финансиране от ФРМС: 2666 лв.

Собствен и партньорски принос: 1903 лв.

Резюме на проекта

Създаване на административно-правен център за обслужване на хората с увреждания и възрастното население; повишаване информираността на целевата група относно осигурителни и здравни права, попълване на формуляри и консултации за нормативни актове; предоставяне на набор от социални услуги.

Вх. No MOTT 3-14
Проектът одобрен за финансиране със забележки.
И ние сме част от света"

Организация: Читалище "Александър Димитров", с. Горна Козница, Община Бобовдол

Ръководител: Райна Дончова Байова

Координатор: Росица Радославова Арсова

Общ бюджет на проекта: 4493.12 лв.

Финансиране от ФРМС: 3991.62 лв.

Собствен и партньорски принос: 511.50 лв.

Резюме на проекта

Създаване на Клуб за комуникации, където възрастните хора в селото ще получават съответната информационна и административна помощ, а оставането на младите хора ще е гарантирано; създаване на нови форми за развлечения на младото и възрастното поколение.

Вх. No MOTT 3-15
Проектът одобрен за финансиране.
"Не ни забравяйте" - Дом за деца с умствена изостаналост

Организация: Читалище "Александър Димитров", с. Горна Козница, Община Бобовдол

Ръководител: Райна Дончова Байова

Координатор: Маргарита Кирилова Пармакова

Общ бюджет на проекта: 4553.10 лв.

Финансиране от ФРМС: 3999.10 лв.

Собствен и партньорски принос: 554 лв.

Резюме на проекта

Създаване на НПО, която да представлява и защитава правата на децата с увреждания, да повишава информираността относно съществуващите проблеми на целевата група; да създаде условия за контакт между децата с проблеми и останалите деца на територията на общината; социален асистент в дома; подобряване на условията в дома.

Вх. No MOTT 3-16

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки.

"Младежи в действие"

Организация: Училищно настоятелство към професионална гимназия Ген. Вл. Заимов - Сопот

Ръководител: Лалка Георгиева Трифонова

Координатор: Таня Димитрова Караколева

Общ бюджет на проекта: 6030 лв.

Финансиране от ФРМС: 2400 лв.

Собствен и партньорски принос: 3630 лв.

Резюме на проекта

Разработване на общинска политика за съвместна работа с младите хора в общината с активното им участие; изграждане на Младежки общински съвет и създаване на младежки център, който да създаде предпоставки за изява на младите хора и насърчи активното им участие и включване н живота на общината.

Вх. No MOTT 3-17

Проектът е одобрен за финансиране с корекции в дейностите.

Ангажираност на деца в неравностойно положение през свободното им време чрез овладяване на приложни изкуства

Организация: Сдружение на родители на деца с физически и ментални увреждание БЪДЕЩЕ 2002 - Община Сопот

Ръководител: Виктория Йорданова Робева - Кочевска

Координатор: Иванка Генчева Янчева

Общ бюджет на проекта: 3870 лв.

Финансиране от ФРМС: 1530 лв.

Собствен и партньорски принос: 1960 лв.

Резюме на проекта

Създаване на условия за ангажиране на децата в неравностойно положение през свободното им време чрез овластяване на приложни изкуства и подобряване на социалната им интеграция; подобряване условията в Семейно-консултативен център изграждане на игротека.

Вх. No MOTT 3-18

Проектът е одобрен за финансиране с доуточнения.

Базар на традициите

Организация: Клуб на жената - Община Сапарева баня

Ръководител: Зафирка Борисова Бичакова

Координатор: Диана Иванова Градевска

Общ бюджет на проекта: 4949 лв.

Финансиране от ФРМС: 3719 лв.

Собствен и партньорски принос: 1230 лв.

Резюме на проекта

Изграждане на Базар на традициите, посредством който възрастните жители на града ще предадат местната култура и бита на децата; създаване на етнографска сбирка и организиране на базар за изложба на продуктите, изработени в отделните групи и занимания.

Вх. No MOTT 3-19
Проектът одобрен за финансиране със забележки и корекции в бюджета.
Дневен детски център "Аз мога"

Организация: Настоятелство на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Илинденци, Община Струмяни

Ръководител: Петранка Любомирова Драмалиева

Координатор: Димитрина Иванова Урдова

Общ бюджет на проекта: 4281 лв.

Финансиране от ФРМС: 3421 лв.

Собствен и партньорски принос: 660 лв.

Резюме на проекта

Изграждане на Дневен център за работа с деца с оглед тяхното културно и творческо развитие; създаване на интересни форми за осмисляне на свободното време.

Вх. No MOTT 3-20

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки и корекции в бюджета.

Информационен център - с. Вакарел

Организация: Читалище Заря - с. Вакарел, Община Ихтиман

Ръководител: Станислав Димитров Владимиров

Координатор: Маноела Илиева Зафирова

Общ бюджет на проекта: 3217.80 лв.

Финансиране от ФРМС: 2703 лв.

Собствен и партньорски принос: 514.80 лв.

Резюме на проекта

Изграждане на Информационен център за осигуряване на достъп до информация за цялата население и от различно естество: социално подпомагане, здравно осигуряване, бизнес информация; техническо попълване на документи; копирни услуги; неограничен достъп до интернет.

Вх. No MOTT 3-21

Проектът е одобрен за финансиране със забележки и промени в бюджета.

"Екипи - "SOS - приятели"

Организация: Училищно настоятелство - Сапарева баня

Ръководител: Анета Ефтимова Трайкова

Координатор: Спаска Никомова Бояджиева

Общ бюджет на проекта: 3598 лв.

Финансиране от ФРМС: 2740 лв.

Собствен и партньорски принос: 858 лв.

Резюме на проекта

Обогатяване знанията и уменията на учениците по теми, актуални за тях, но необхванати от образователните програми; сформиране на екипи за превенция сред възрастните деца обучават възрастни; деца обучават деца.

Вх. No MOTT 3-22

Проектът е одобрен за финансиране със забележки.

Клуб Етническа култура

Организация: Читалище Развитие - гр. Пещера

Ръководител: Георги Атанасов Щерев

Координатор: Мария Костадинова Златкова

Общ бюджет на проекта: 5861 лв.

Финансиране от ФРМС: 2615 лв.

Собствен и партньорски принос: 3246 лв.

Резюме на проекта

Изграждане на Клуб "Етническа култура" за насърчаване на диалога между различните етнически групи и отговорните институции и власт; повишаване информираността за техните права, изграждане на умения за справяне с конфликтни ситуации и разрешаване на конкретни проблеми в общностите; участие във формиране на политики на местно ниво.

Вх. No MOTT 3-23

Проектът е одобрен за финансиране с корекции и оптимизиране на бюджета.

"Не убивай мечтите си!"

Организация: Читалище Развитие - гр. Пещера

Ръководител: Георги Атанасов Щерев

Координатор: Галина Перкова Стоянова

Общ бюджет на проекта: 4134 лв.

Финансиране от ФРМС: 2924 лв.

Собствен и партньорски принос: 1210 лв.

Резюме на проекта

Създаване на клуб Младежки свят с активното участие на младите хора в общината. Превенция на употребата на наркотични вещества; провокиране потенциала на младите хора и включването им в процеса на вземане на решения на местно ниво и изпълнението на дейностите по проекта; повишаване информираността на цялата общност; обучение на връстници от връстници в рамките на информационна кампания антидрога.

Вх. No MOTT 3-24

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки и оптимизиране на бюджета.

ЧОВЕК: Читалището - Отворени Врати за Европа и Комуникация

Организация: Народно читалище Сергей Румянцев - с. Капитан Димитриево, Община Пещера

Ръководител: Мери Иванова Илиева

Координатор: Стоянка Георгиева Иванова

Общ бюджет на проекта: 4245 лв.

Финансиране от ФРМС: 2305 лв.

Собствен и партньорски принос: 1940 лв.

Резюме на проекта

Осигуряване на равен достъп за населението на с. Капитан Димитриево до Интернет услуги и провеждане на курсове за компютърна грамотност за млади и възрастни.

Вх. No MOTT 3-25

Проектът е одобрен за финансиране със забележки и корекции в бюджета.

Подготовка и приемане на Общинска социална стратегия

Организация: Бизнес Център Пещера

Ръководител: Йордан Стоянов Младенов

Координатор: Надя Зафирова Търпова

Общ бюджет на проекта: 2654 лв.

Финансиране от ФРМС: 1479 лв.

Собствен и партньорски принос: 1175 лв.

Резюме на проекта

Създаване на Обществен съвет за решаване на социалните проблеми на хората в неравностойно положение и разработване на общинска социална стратегия; повишаване информираността на институциите и населението по социалните въпроси.

Вх. No MOTT 3-26

Проектът е одобрен за финансиране с препоръки и оптимизиране на бюджета.

Социален дом/Социален застъпник

Организация: Клуб на инвалида и пенсионера - Кресна

Ръководител: Георги Димитров Щерев

Координатор: Георги Димитров Щерев

Общ бюджет на проекта: 4905 лв.

Финансиране от ФРМС: 4100 лв.

Собствен и партньорски принос: 825 лв.

Резюме на проекта

Въвеждане на социален застъпник, който да предоставя на хората с увреждания правни, информационни, технически и административни услуги; създаване на добри условия за социални контакти и развлечения за целевата група и подобряване на материално-техническата база за осигуряване на специализирани услуги за населението в нужда.

Вх. No MOTT3-28

Условен грант след разговор на място с координатора на проекта, уточняване на дейности и корекции в бюджета.

"Заедно можем"

Организация: Училищно настоятелство при ОУ "Н. Вапцаров" - Община Бобовдол

Ръководител: Росица Андреева Борисова

Координатор: Татяна Асенова Калфина

Общ бюджет на проекта: 4900 лв.

Финансиране от ФРМС: 4000 лв.

Собствен и партньорски принос: 740 лв.

Резюме на проекта

Повишаване информираността, промяна на нагласите в населението на общината относно проблема детска престъпност; създаване на подходящи условия за предотвратяване и намаляване на противообществените прояви сред децата.


Честито на успешните екипи!

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]