Foundation for Local Government Reform
Селска мрежа и ЛИДЕР
прегледана: 6160

През месец май 2006 г. стартира реализацията на проект "Селска мрежа и ЛИДЕР", за чиято реализация са обединили усилията си Правителството на Република България, Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).


Проектът ще повиши интереса и капацитета на общностите и заинтересованите лица в селските райони да планират и използват финансови ресурси чрез работа в мрежа и чрез разработване и изпълнение на интегрирани местни стратегии за развитие. В същото време проектът ще насърчи междуобщинското коопериране, особено между по-малките общини, и ще способства за създаването на хоризонтални връзки между действащите лица в селските райони, включително обществени-частни партньорства. Проектът ще насочи усилията си за активиране на местното ниво в пет географски района.

Проектът разширява усилията и резултатите на Проект "Устойчиво развитие на селските райони" на МЗГ и ПРООН, чрез който се създадоха 11 Местни инициативни групи по модела на Инициативата ЛИДЕР+ за развитие на селските райони на Европейския съюз. В допълнение към това, проектът надгражда и работата на ФРМС по отношение на изграждането и укрепването на Национална мрежа за развитие на селските райони в България.

В резултат на реализацията на проекта ще се направят първите крачки за формирането на Националната мрежа за развитие на селските райони в България, ще се доразвие и укрепи капацитета на 11 местни инициативни групи в Трън, Вършец, Якоруда, Гърмен, Белица, Сатовча, Маджарово, Кирково, Ардино, Ивайловград и Тополовград и ще се разпространи техния опит и добри практики и в други пет общини в пет области на страната. Редом с това, проектът ще работи и за обучението и изграждането на ядро от експерти по ЛИДЕР, които в перспектива ще могат да работят за прилагането на Лидер в цялата страна.

За допълнителна информация относно реализацията на дейностите по проекта, новини и възможност за връзка с всички заинтересовани страни от цялата страна: Марина Димова, програмен координатор, ФРМС, тел.: 02/9768931

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]