Foundation for Local Government Reform
Стандарти в административното обслужване
прегледана: 6519

Община Габрово пилотна в проекти за надграждане на постигнати стандарти в административното обслужване


ФРМС изказва сърдечна благодарност на експертния екип, чиято работа бе основополагаща за успеха на проекта:

Василка Сирачевска, МИЕ, Боряна Андреева, директор АПИТО, Община град Добрич, Мариус Конов, секретар, Община Монтана, Юлиян Данаилов, директор ИРМПС , Община Разград, и Стела Ерделска, УТ, Община Благоевград


На 5 октомври 2005 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление и Община Габрово официално представиха резултатите по проектите Интегрирано административно обслужване на местно ниво , реализиран с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Надграждане на Център за информация и обслужване на граждани към Община Габрово, реализиран с финансовата подкрепа, Швейцарската агенция за развитие на сътрудничество (ШАРС), по програма на ФРМС и Регионално Сдружение на Общините Централна Стара планина.

В рамките на проект Интегрирано административно обслужване на местно ниво е изградена официална електронна връзка за комуникация и обмен на информация и услуги с Областна администрация, както и с четири регионални институции - Окръжен съд, съвместно с Информационно обслужване - Габрово, Районно управление Социално осигуряване, Териториална данъчна дирекция. По този начин документи за изпълнението на 4 общински услуги се осигуряват, без да се налага гражданите да посещават тези институции. Част от тези документи могат да бъдат използвани и в други случаи по искане на гражданите или фирми (например Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 36, ал. 7 от ДПК; Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност и не е обявен банкрут; Удостоверение за актуално състояние на фирмата; Удостоверение за липса на осигурителни задължения; Удостоверение, че даден имот не е общинска/държавна собственост).

Проектът, реализиран по инициатива на ФРМС, стартира през февруари 2005 година. За пилотни общини в проекта са избрани общините Габрово и Тетевен ( там официалният обмен стартира на 25 май 2005 г.). Целта на проекта бе облекчаване на технологията за предоставяне на общински административни услуги в общини с изградени и добре функциониращи Центрове за услуги и информация на гражданите. Проектът предвиждаше общинските администрации съвместно с териториалните институции и ведомства да създадат организационни и технологични възможности за осигуряване на комплексни административни услуги, отговарящи на най-високи стандарти за качество.

Проектът протече в три фази.

В първата фаза бяха сформирани екипи с цел оптимизиране работата с деловодната система и специализираните програмни продукти с оглед предстоящата комуникация с външни за общината институции; актуализация на вътрешните правила и засилване контрола по изпълнение на услугите.

Консултантският екип на ФРМС, съвместно с експертите на двете пилотни общини анализира технологията на предоставяне на общински услуги за бизнеса и разработи механизъм за междуведомствена комуникация по електронен и служебен път. Като резултат от усилията по 4 от най-търсените услуги в Община Габрово част от необходимите документи вече могат да се осигурят по електронен път, без да се налага гражданите да посещават съответните институции.

Във втората фаза общинските работни екипи съвместно с представители на регионално представените институции и ведомства анализираха възможностите и разработиха схема за предоставяне на интегрирани услуги.

В трета фаза механизмът за служебен обмен на документи и информация се реализира на практика.


В допълнение на тези дейности в момента се изгражда и електронен обмен с кметството на с. Поповци. Това ще даде възможност на жителите му да заявят значителна част услуги, предоставяни от общинска администрация - Габрово, в кметството, без да се налага да ходят до града .

Реализирането на проект Интегрирано административно обслужване на местно ниво ще доведе до облекчаване тежестта на изискванията по регулаторните режими за бизнеса, намаляване на бюрократичните процедури, намаляване на времето и разходите за извършване на услугите, увеличаване ефективността на работата на администрациите и удобството за гражданите и бизнеса.

С втория проект Надграждане на център за информация и обслужване на граждани към Община Габрово работният екип си постави амбициозната цел да подобри информационните услуги за клиентите на Община Габрово. След обстоен анализ бе пристъпено към цялостно обновяване и преструктуриране на информационните табла и брошури, официалната страница на общината, бе монтирано многофункционално електронно табло, което позволява целодневно да бъде излъчвана разнообразна текстова, мултимедийна и видео информация за услуги и събития. С компютърна работна станция бе оборудвано и гише Информация .

Центърът за услуги и информация в Община Габрово е един от първите в България и официално е открит на 17 май 1999 г. Той има 6-годишна традиция в модерното обслужване на гражданите и бизнеса. Разполага с квалифицирани и опитни специалисти. Центърът предоставя 76 административни услуги. Въведено е обслужване на едно гише, автоматизиран е целия документооборот, нараства броят на обслужваните физически и юридически лица. Центърът осъществява електронен обмен с Областна администрация и с останалите общини от областта (е-Област Габрово).

Тодор Младенов,

координатор проекти

ФРМС

Тел: 02/976 89 40

[email protected]

www.flgr.bg


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]