Foundation for Local Government Reform
Тематичен конкурс
прегледана: 6727
Краен срок: 16 септември 2005 г.

Фондацията за реформа в местното самоуправление обявява Тематичен конкурс за иновационни практики "Междуобщинско сътрудничество и обществено-частни партньорства". До 16 септември 2005 г. ФРМС ще приема иновационни практики за конкурсa.

В края на септември 2005 г. ФРМС на тематичен семинар ще обяви победителя в тематичния конкурс, като наградата ще има и скромно финансово измерение!

>> Възможността за общините да обединяват човешки и финансови ресурси под различни форми за ефективно и качествено предоставяне на публични услуги, съвместните дейности, предоставяне на услуги от една на съседни общини, учредяване на съвместни фондове, използване на общи специалисти, създаване на междуобщински съвети или сдружения, са същността на кооперирането на местните власти. Ако във вашата община съществуват взаимоотношения на подобно доверие и разбиране между местните власти, опишете ги под формата на конкретни съвместни инициативи и участвайте в конкурса на ФРМС!

>> Управлението на общинската собственост е ключов момент в дейността на всяка община. В стремежа си към по-висока ефективност на дейностите, насочени към удовлетворяване на широки обществени потребности, общинските управи се обръщат към нетрадиционни подходи, сред които е обществено-частното партньорство. Моделът на обществено-частните партньорства, където общественият и частният сектор добиват права на собственост и съвместна отговорност в предоставянето на качествени услуги, е друг тип сътрудничество, при което обществени, частни и нестопански организации повишават способностите си за постигане на обща цел чрез споделяне на риска, отговорностите, средствата и резултатите. Ако вашата община е реализирала успешно публично-частно партньорство, опишете го и участвайте в конкурса на ФРМС!

В конкурса могат да участват общини, както и техни граждански и бизнес партньори.

Практиките, представени в конкурса, ще станат част от Националния конкурс Община новатор 2005, в който ФРМС отличава общините в България, най-активно прилагали и споделяли иновационни практики в местното самоуправление.

Опишете и споделете Вашия опит!

Участвайте и спечелете!

Изпращайте своите иновационни практики за конкурса до Фондацията за реформа в местното самоуправление в срок до 16 септември 2005 г. до Надежда Самсарова ([email protected]) и Ралица Вълкова ([email protected]).

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]