Foundation for Local Government Reform
Трета процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
прегледана: 6306

Начало на Третата процедура

за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво

 

     България е първата страна в Европа, която ефективно прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление.

   Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. С Етикета се удостоверява, че управлението в общината отговаря на определени изисквания за качество на управлението и на предоставяните услуги за гражданите. Срокът на валидност на Етикета е 2 години. След изтичането на този срок наградените общини могат да кандидатстват отново.

    Главна цел на процедурата е да се насърчават усилията на местните власти и  благородно съревнование между тях за ефективни политики, насочени към  отговорно и развиващо се местно самоуправление. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

     Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, в лицето на Министерство на регионалното развитие .

     Национален орган, акредитиран от СЕ, е Комисията за присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, а членове са представители на местната и на централната власт, неправителствени и бизнес организации, академични среди и медии.

     В България вече се проведоха две процедури за присъждане на европейския приз. През 2011 г. с Етикета бяха удостоени първите 13 български общини, а през 2013 г. високото отличие получиха 16 общини, доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си.

     Носителки на Етикета по Първата процедура от 2011 г. са общините: Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище.

     Общините, на които е присъден Етикетът за 2013-2015 г. по Втората процедура, са: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Троян, Търговище.

     С решение от 24 февруари 2014 г. Комисията за присъждане на Етикета обяви началото на кампанията по Третата процедура. Тя ще се проведе в периода 06.03.2014 – 30.04.2015 г.

СРОКОВЕ по приетия план-график на Третата процедура:

  • Набиране на кандидатури на общините: 10 април – 31 юли 2014 г.
  • Провеждане на анкетно проучване сред гражданите на    кандидатстващите общини: 8 август – 10 декември 2014 г.
  • Набиране и обучение на независими експерти за оценка на кандидатурите: септември – декември 2014 г.
  • Оценяване на кандидатурите на общините: 05 януари – 16 февруари 2015 г.
  • Заседание на Комисията за вземане на решение за присъждане: 5 – 10 март 2015 г.
  • Финално заседание на Комисията за присъждане на Етикета: до 21 април 2015 г.
  • Официална церемония по връчване на Етикета на  общините: до 30 април 2015 г.

Всички общини ще получат индивидуални покани от министъра на регионалното развитие до 10 април 2014 г. да се включат в конкурса.

На електронните страници на МРР - http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4223 ; НСОРБ - http://www.namrb.org/?act=cms&id=287 ; и  Портала за децентрализация - http://self.government.bg/  са публикувани графикът за провеждане на Третата процедура и всички документи за участие на общините.

За повече информация може да се обърнете към:

г-н Александър Василев, ел. поща: AVassilev@mrrb.government.bg, тел.: 02/ 9405428;

г-жа Станислава Атанасова, ел. поща: SAtanasova@mrrb.government.bg, тел.: 02/ 9408224

 

Прикрепени файлове
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]