Foundation for Local Government Reform
ФРМС участва като партньор по предоставянето на местна експертиза и логистична подкрепа на дейности по изпълнението на съвместен проект на Съвета на Европа и Европейската комисия
прегледана: 432
Co-funded by the European Union
Фондацията за реформа в местното самоуправление е една от организациите от гражданския сектор, която участва с предоставянето на местна експертиза и логистична подкрепа при изпълнение на дейности по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“.

Проектът е двугодишен с периодът на изпълнение: юни 2022 г. – юни 2024 г.

Проектът е съвместен, финансиран от Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа (DG Reform) и Съвета на Европа, и изпълняван от Центъра за експертизи и добро управление на Съвета на Европа, като има за цел да подпомогне нарастването на финансовата автономия на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти, чрез подпомагане на българските власти да:
  • Подобрят правната, финансова и стратегическа рамка за фискална децентрализация и да повишат нивото на собствените приходи на общините;
  • Развият компетенциите на общинските служители да прилагат съответни еталони и мерки за изпълнението. От изпълнението на проекта ще бъдат облагодетелствани:
  • Публични органи като Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите;
  • Българските общини, техният персонал и институционални структури;
  • Партньори и други заинтересовани страни: Съвет по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет; Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво;
  • Съответни организации или институции в България, които имат специфична експертиза и опит по темите на проекта и достъп до съответната мрежа от национални експерти;
  • Българските граждани и обществото като цяло.

Една от проведените от страна на ФРМС дейности по проекта бе извършване на проучване и анализ на нуждите от обучение на местните власти в Република България, направено по методология и с експертна помощ от Съвета на Европа.

Констатациите и изводите от доклада се предвижда да послужат и за целите на изготвянето на програма за обучения на служителите в местните власти и техните сдружения. Програмите за обучения са едно от ключовите постижения на проекта и ще допринесат за повишаване на компетенциите на местните власти за ефективно финансово управление.

С изготвения Доклад може да се запознаете тук:

Прикрепени файлове
1.pdf1.pdf
22.jpg22.jpg

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]