Foundation for Local Government Reform
Фискалната децентрализация в България
прегледана: 6449

Проектът Фискалната децентрализация в България: следващи стъпки за по-голяма самостоятелност на местните власти с финансовата подкрепа на LGI/OSI е резултат от последователните усилия и успешно осъществените инициативи на Центъра за икономическо развитие за насърчаване на процеса на фискалната децентрализация в България.

Част от него е проведеното проучване посредством социологическо изследване по метода на фокус групи с участието на представители на местните власти, държавната администрация и местните общности в шест общини в страната: Велико Търново, Нова Загора, Монтана, Пловдив, Разлог и Русе с цел да се откроят специфичните проблеми, характерни за голяма и за малка община.

Въз основа на резултатите от проучването и експертните анализи са изготвени три доклада: Приходна част на общинските бюджети: гарантиране на устойчивото местно икономическо развитие ; Разходна част на общинските бюджети: граници на автономията и поемане на отговорности ; В търсене на синергия: хоризонтални и вертикални аспекти на общинското бюджетиране .

Резултати от проучването и анализите са обобщени в заключителен доклад, съдържащ
изводи и препоръки.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]