Foundation for Local Government Reform
Компас
прегледана: 2417


Тематична област на проекта: Иновации / Младежко предприемачество / Международно сътрудничество

Възложител: Фондация за развитие на образователната система - Национална агенция по програма Еразъм + в Полша, линия KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства за младите

Ръководител на проекта: Фондация за подкрепа на местната демокрация, Малополски институт за местно самоуправление и администрация в Краков, Полша

Партньори по проекта:

PEDAL Consulting s.r.o.- Slovakia
EDUcentrum, z.ú., Czech Republic
Фондация за реформа в местното самоуправление, България

Проектът ще се реализира в периода от 1/09/2019 до 31/08/2021 и има за цел:

>> подкрепа за изграждане на капацитет у хората, работещи с младежта и младежкия труд в областта на развитието на предприемачеството;

>> подпомагане на младежкото образование в областта на предприемачеството и насърчаване на социалното предприемачество и нестопанските дейности сред младите хора.

Целева група: младежки обучители, младежки лидери и ключови политици, отговорни за младежката политика

Основни допускания на проекта:

> Идея за използване в проекта на инструмента „Розата на ветровете“ за идентифициране на ключови аспекти на младежкото иновационно предприемачество;

> Въз основа на четирите посоки в Розата на ветровете ще бъдат разработени 4 основни учебни предмета:

N - Новости и иновации в предприемачеството, ключови компетенции за съвременната икономика (Novelties and innovations);

S - Инструменти за самооценка, подпомагащи личностното развитие на младите хора, фокусирани върху иновативното предприемачество (Self-assessment tools);

E - Опит, най-добри практики за младежко иновативно предприемачество (Experiences, best practices);

W - Съдържание на семинари, образователни сценарии, учебни програми в подкрепа на иновативните младежи (Workshops contents).

> Резултат от проекта - Интелектуален резултат – Набор от инструменти КОМПАС (COMPASS Toolkit)

> Основни дейности на проекта:

- 3 срещи на транснационални партньори - планове, оценки, управление;

- 3 вида международни семинари, обучения;

- събития за популяризиране на инструментариум във всяка от страните партньори по проекта.Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]