Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса – Варна, 9.12.2021
прегледана: 2951
Първата Кръгла маса в рамките на „Обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие градовете с районно деление“ бе проведена на 9 декември 2021 г. в зала „Юнашки салон“ (бул. „Христо Ботев“ №1), гр. Варна. Кръгла маса е част от дейностите по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, изпълняван в партньорство от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Кръглата маса взеха участие представители и експерти на Община Варна, на районните администрации, НПО и други представители на гражданския сектор и бизнеса.

Целта на кръглата маса бе да бъдат обсъдени предизвикателствата и идентифицирани пречки пред ефективното участие на гражданите в процеса на управление на общината и районите, както и да бъдат потърсени решения на проблемите чрез формулиране на препоръки и предложения за нормативни промени.
За отправна точка на дискусията бяха ползвани резултатите и изводите от проведеното изследване на правната рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречките за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината, като от доклада, който представя европейския опит и добри практики в управлението на общините с районно деление, могат да бъдат почерпени приложими идеи от съществуващите разнообразни модели, уреждащи отношенията и представителността на районите в рамките на голямата община и овластяването на гражданите.
На базата на идентифицираните проблемните области при включване на гражданите във формирането и прилагането на политики в градовете с районно деление в България, бяха обсъдени предложения и препоръки за законодателни промени, вкл. препоръките и резултатите от проведения форум процес в рамките на Обществен форум – Варна, които да бъдат предложени за одобрение на съответните институции на централно и местно ниво, за да се да гарантират необходимите условия гражданите да участват ефективно в решаването на въпросите от местно значение.
Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Image Image
Image Image
Image
Прикрепени файлове
IMG_20211209_110727.jpgIMG_20211209_110727.jpg
IMG_20211209_110729.jpgIMG_20211209_110729.jpg
IMG_20211209_110742.jpgIMG_20211209_110742.jpg
IMG_20211209_110749.jpgIMG_20211209_110749.jpg
IMG_20211209_111329.jpgIMG_20211209_111329.jpg

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]