Foundation for Local Government Reform
Обществен форум - Пловдив
прегледана: 3017
В края на юли 2021 г. беше даден старта на изпълнението на дейността по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“ (изпълняван в партньорство от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.), свързана с изпълнение на форум процес, състоящ се от поредица структурирани публични дискусии по модела „Обществен форум“, провеждани в трите града с районно деление – София, Пловдив и Варна.
Провежданият форум процес е съществен етап от реализацията на проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, чиято основна цел е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна, и включва провеждането на 3 форум-сесии във всеки един от градовете с районно деление.
На форум-сесиите заинтересованите страни (граждански организации и активни граждани, организации на бизнеса, общински служители и общински съветници, представители на централни и местни медии) участваха чрез излъчените свои представители, като целта е всяка група след проведените обсъждания бе да представи позиция, която да бъде отчетена в предлаганите решения по дебатираните проблеми. Участниците в трите сесии на форума са представители, формиращи групи на идентифицираните в проекта заинтересовани страни: граждански организации и активни граждани; организации на бизнеса; общински съветници; общински служители; представители на централните и местни медии. Разчита се при възможност на участието на едни и същи лица и в трите сесии на форума.

На 27 юли 2021 г. от 10.00 до 12.30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ (ул. „Гладстон“ №15), гр. Пловдив, бе проведена първата структурирана публична дискусия по модела „Обществен форум“.
На проведената Първа форум-сесия взеха участие представители и експерти на Община Пловдив, общински съветници и Председателят на Общински съвет – Пловдив, НПО и други представители на гражданския сектор и бизнеса.

На форум сесията бе избрана тема за работа (в резултат на проведения структуриран процес на обсъждане и дебатиране между заинтересованите страни) да бъде изготвен механизъм за гарантиране участието на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики.

За изказванията, дебатите и резултатите от Първа форум сесия бе съставен подробен Протокол, който да послужи като отправна точка в работата на следващата втора сесия на Форума.

Втората сесия от поредица от три Структурирани публични дискусии по модела „Обществен форум“, бе проведена на 28 септември 2021 г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. отново в Малка конферентна зала, Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ №15, гр. Пловдив.

Следвайки приетите решения на проведената в края на месец юли 2021 г. в община Пловдив първа форум-сесия (на която след приложения структуриран процес на дебатиране между заинтересованите страни и на база идентифицираните и обсъдени конкретни местни проблеми) при провеждането на Втора сесия работния процес бе фокусиран върху изработването на Механизъм, осигуряващ активното включване на гражданите и техните организации в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики, стъпил на добрите практики и опит в тази сфера, което ще повиши капацитета на вземащите решения, служителите в администрацията и гражданите за прилагането на по-ефективни и демократични процеси на вземане на местни решения.

За работата и резултатите от проведената Втората сесия на Форума бе съставен Подробен протокол.
Стъпвайки на резултатите и решенията от вече проведените две сесии на Форума, на проведената на 20 октомври 2021 г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. отново в Малка конферентна зала, Дом на културата „Борис Христов“, ул. „Гладстон“ №15, гр. Пловдив, Трета сесия, работата на Форума бе фокусирана върху предложение за обсъждане, постигане на съгласие относно текстовете и консенсус за внасяне за разглеждане от Общински съвет - Пловдив на Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации и обсъждания със заинтересованите страни на територията на община Пловдив, като действащ механизмът, осигуряващ активното включване на гражданите и техните организации в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики.

Решенията от Третата форум-сесия са отразени в изготвения подробен Протокол.

Проведеният форум-процес в община Пловдив ще бъде надграден при предстоящата обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие в общините с районно деление, която предвижда провеждането на три кръгли маси в градовете София, Пловдив и Варна.
Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bgImage Image
Image Image
Image Image
Image
Прикрепени файлове
IMG_20210727_101516.jpgIMG_20210727_101516.jpg
IMG_20210727_101543.jpgIMG_20210727_101543.jpg
IMG_20210727_101546.jpgIMG_20210727_101546.jpg
IMG_20210928_100808.jpgIMG_20210928_100808.jpg
IMG_20211020_102812.jpgIMG_20211020_102812.jpg
IMG_20211020_102817.jpgIMG_20211020_102817.jpg
IMG_20211020_103118.jpgIMG_20211020_103118.jpg
П-1 форум-сесия I (27.07.2021) - Пловдив.pdfП-1 форум-сесия I (27.07.2021) - Пловдив.pdf
П-2 форум-сесия II (28.09.2021) - Пловдив.pdfП-2 форум-сесия II (28.09.2021) - Пловдив.pdf
П-3 форум-сесия III (20.10.2021) - Пловдив.pdfП-3 форум-сесия III (20.10.2021) - Пловдив.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]