Foundation for Local Government Reform
Обществен форум – София
прегледана: 3113
В края на ноември 2021 г. беше положено началото на „Обществен Форум – София“ – едно от събитията, маркиращо изпълнението на дейност по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“ (изпълняван в партньорство от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.), свързана с провеждането на форум процес, състоящ се от поредица структурирани публични дискусии по модела „Обществен форум“, реализирани в трите града с районно деление – София, Пловдив и Варна.
Провежданият форум процес е съществен етап от реализацията на проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, чиято основна цел е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна, и включва провеждането на 3 форум-сесии във всеки един от градовете с районно деление.
На форум-сесиите заинтересованите страни (граждански организации и активни граждани, организации на бизнеса, общински служители и общински съветници, представители на централни и местни медии) участваха чрез излъчените свои представители, като целта бе всяка група след проведените обсъждания да представи позиция, която да бъде отчетена в предлаганите решения по дебатираните проблеми.

На 24 ноември 2021 г. от 10.00 до 12.30 ч. в зала „Едно“, хотел „Рила“ (ул. „Цар Калоян“ №6), бе проведена първата структурирана публична дискусия по модела „Обществен форум“ в гр. София.
За провеждането на Първата форум-сесия в град София бе предвиден избор и разглеждане на конкретен местен проблем, който посредством структуриран процес на обсъждане и дебатиране между заинтересованите страни, да бъде адресиран с изготвянето на аргументирани предложения за промяна на средата (законодателна и институционална), както и да бъде повишен капацитета на вземащите решения, служителите в администрацията и гражданите по въпросите, свързани с активно включване и участие на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики.
Дискусията бе проведена около обсъждането на няколко теми, дефиниращи проблемни области във взаимоотношенията между районните администрации, държавни институции и структури към Столична община.
За изказванията, дебатите и резултатите от Първа форум сесия бе съставен подробен Протокол, който да послужи като отправна точка в работата на следващата сесия на Форума.

Втората сесия от поредица от три Структурирани публични дискусии по модела „Обществен форум“, бе проведена на 15 декември 2021 г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. отново в зала „Едно“, хотел „Рила“ (ул. „Цар Калоян“ №6), гр. София.

След приложения структуриран процес на дебатиране между заинтересованите страни, и на база идентифицираните и обсъдени конкретни местни проблеми на предходната сесия, на Втората форум сесия бе проведена дискусия относно възможностите за оптимизиране разпределението на функции, компетенции и ресурси между Столична община и районите.
За работата и резултатите от проведената Втората сесия на Форума бе съставен Подробен протокол.
Стъпвайки на резултатите и решенията от вече проведените две сесии на Обществен форум-София, на проведената на 27 януари 2022 г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. отново в зала „зала „Едно“, хотел „Рила“ (ул. „Цар Калоян“ №6), гр. София, Трета сесия, дискусията бе фокусирана върху предложения за промени на местно ниво, свързани с идентифицираните ключови области, с цел оптимизиране разпределението на функции, компетенции и ресурси между Столична община и районите.
С цел засилване участието на гражданите в местните политически процеси, развитие на капацитета на гражданските организации за участие при определяне на местните приоритети и повишаване на самочувствието и мотивацията им като активни граждани, както и с цел положително въздействие на начина на вземане на решения, бе предложена и подкрепена необходимостта от важна промяна в Наредбата на СО за провеждане на обществени консултации и обсъждания със заинтересованите страни, която да въведе възможността гражданите и техните организации да провеждат обществени обсъждания по собствена инициатива.
Решенията от Третата форум-сесия са отразени в изготвения подробен Протокол.

Проведеният форум-процес в Столична община ще бъде надграден при предстоящата обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие в общините с районно деление, която предвижда провеждането на три кръгли маси в градовете София, Пловдив и Варна.
Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Image Image
Image Image
Image Image
Прикрепени файлове
IMG_20211124_102858.jpgIMG_20211124_102858.jpg
IMG_20211124_103028.jpgIMG_20211124_103028.jpg
IMG_20211215_102009.jpgIMG_20211215_102009.jpg
IMG_20211215_102104.jpgIMG_20211215_102104.jpg
IMG_20211215_102125.jpgIMG_20211215_102125.jpg
IMG_20211215_102914.jpgIMG_20211215_102914.jpg
П-1 форум-сесия I (24.11.2021) -София.pdfП-1 форум-сесия I (24.11.2021) -София.pdf
П-2 форум-сесия II (15.12.2021) -София.pdfП-2 форум-сесия II (15.12.2021) -София.pdf

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]